ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2019 – IPF/YKL-40

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa zestawów do oceny proliferacji i cytotoksyczności komórek ssaczych typu ATPlite 1step przez okres 2 lat od podpisania umowy

zapytanie ofertowe 6_2019

załączniki do zapytania 6_2019

MichałZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2019 – IPF/YKL-40