ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2020 – IPF/YKL-40/ARG/ DUBs – zwierzęta laboratoryjne

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu (współfinansowanego ze środków UE):

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”, w ramach naboru w konkursie 6/1.1.1/2019, Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo w ramach prowadzonych projektów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

1_2020_zapytanie

1_2020_załaczniki

01_2020_pytania

Karolina KosińskaZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2020 – IPF/YKL-40/ARG/ DUBs – zwierzęta laboratoryjne