Zamówienia 2015-2017

Warszawa 27/12/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr 75/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/MMP9/PRECIOUS/ARG
W związku z realizacją projektów:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
MMP-9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)
STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
oraz
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE,  a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 
 Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 12 miesięcy od podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 75_2017
Załączniki do zapytania 75_2017


22/12/2017
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA ORAZ WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  Nr 68/2017 – ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS
dot. Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
zapytanie ofertowe 68_2017_wersja po zmianach
załączniki do zapytania 68_2017_wersja po zmianach


Warszawa 21/12/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 64/2017 –  IPF
Przedmiot zamówienia:
Badanie in vivo aktywności inhibitora chitynaz w mysim modelu fibrozy wątroby
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
SMC Laboratories, Inc. 
2-16-1 Minami-Kamata Ota-City Tokyo 144-0035, Japan
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie SMC Laboratories, Inc.


Warszawa 21/12/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 66/2017 –  IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pipet automatycznych 1–kanałowych, wielokanałowych elektronicznych i automatycznych oraz pipetora przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umow
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie Eppendorf Poland Sp. z o.o.


Warszawa 20/12/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 62/2017 –YKL40
Przedmiot zamówienia: Zakup detektora UV-Vis wraz z wymaganym osprzętem jako doposażenie posiadanego zestawu chromatograficznego Ultimate 3000 dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:
Części 1 i 2: Polygen Sp. z o.o.
Część 3: brak ofert
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie Polygen Sp. z o.o.


Warszawa 20/12/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 72/2017 – ARG
W związku z realizacją projektu:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawę kolumn analitycznych (do faz odwróconych RP i chiralnych) do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla laboratorium analitycznego w Warszawie
Zapytanie ofertowe 72_2017
załączniki do zapytania 72/2017


Warszawa 18/12/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 65/2017 – ARG
Przedmiot zamówienia:
Jednorazowa dostawa spektrometru React IR pozwalającego na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym in-situ wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla laboratorium chemicznego w Warszawie
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Mettler-Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie Mettler-Toledo Sp. z o.o.


Warszawa 12/12/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr 67/2017 – ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS 
W związku z realizacją projektów:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
MMP-9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)
STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
oraz
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
zapytanie ofertowe 67_2017
załączniki do zapytania 67_2017  


Warszawa 12/12/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr 68/2017 – ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA ORAZ WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektów:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
MMP-9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)
STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
oraz
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 68_2017
zapytanie ofertowe 68_2017_wersja po zmianach
załączniki do zapytania 68_2017
 załączniki do zapytania 68_2017_wersja po zmianach


Warszawa 12/12/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr 69/2017 – ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS 
W związku z realizacją projektów:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
MMP-9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)
STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
oraz
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:  
Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały BHP na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
zapytanie ofertowe 69_2017
załączniki do zapytania 69_2017
 


Warszawa 12/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 74/2017 – YKL40

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: 

Sukcesywną dostawę kolumn typu DryLoad do chromatografii cieczowej typu FLASH kompatybilnych z urządzeniem BUCHI REVELERIS X2

Zapytanie ofertowe_74_2017

Załączniki do zapytania 74_2017


Warszawa 12/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 71/2017 – IBD/IPF/YKL40/STRATEGMED/ARG

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)

oraz

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

 

Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych kompatybilnych z homogenizatorem Minilys®  (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000)- przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 71_2017

Załączniki do zapytania 71_2017


Warszawa 12/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 70/2017 – IBD/STRATEGMED/MMP9 

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)

MMP-9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: 

Jednorazową dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe_ 70_2017

Załączniki do zapytania_70_2017


Warszawa 08/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 73/2017 – STRATEGMED

W związku z realizacją projektu:

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)

współfinansowanego ze środków krajowych, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę wyceny technologii oraz aktualizacji analizy rynku dla drobnocząsteczkowego kandydata na lek onkologiczny OATD-02 oraz aktualizacji analizy rynku i konkurencji.

Zapytanie ofertowe_73_2017

załączniki do zapytania 73_2017


Warszawa 07/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 66/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE,  a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawę pipet automatycznych 1–kanałowych, wielokanałowych elektronicznych i automatycznych oraz pipetora przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Zapytanie ofertowe_66_2017

załączniki_do_zapytania 66_2017

 


Warszawa 07/12/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 65/2017 – ARG

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazową dostawę spektrometru React IR pozwalającego na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym in-situ wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Zapytanie ofertowe_ 65_2017

Załączniki do zapytania 65_2017


Warszawa 30/11/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 62/2017 – YKL40

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawa detektora UV-Vis wraz z wymaganym osprzętem jako doposażenie posiadanego zestawu chromatograficznego Ultimate 3000 dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi

Zapytanie ofertowe 62_2017

62_2017_załączniki


Warszawa 28/11/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 64/2017 – IPF W związku z realizacją projektu:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Badanie in vivo aktywności inhibitora chitynaz w mysim modelu fibrozy wątroby
 Zapytanie ofertowe 64_2017
Załączniki do zapytania 64_2017
Warsaw 28/11/2017
Request for Offers No. 64/2017 – IPF The order carried out as a part of the project titled:
IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15)
co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
In vivo study of chitinase inhibitor efficacy in the mouse model of liver fibrosis
Request for offers_64_2017
64_2017_Appendices


Warszawa 23/11/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 63/2017 –IBD/IPF/YKL40
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów chitynaz, przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
GLSyntech LLC
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie GLSyntech LLC


Warszawa 22/11/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 61/2017– YKL40
Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowa kolumn preparatywnych do chromatografii typu flash.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili:
Części 1 i 2: POLYGEN sp. z o.o.
Części 3 i 4: BUJNO CHEMICALS
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmom POLYGEN sp. z o.o. oraz BUJNO CHEMICALS


Warszawa, 13/11/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 41/2017 
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na
usługę badawczą polegającą na: 1) Przygotowaniu wyceny rynkowej oraz oceny rentowności wdrożenia opracowywanej przez OncoArendi Therapeutics SA terapii. 2) Audycie dokumentacji projektowej, wraz z przygotowaniem raportu. 3) Opracowaniu strategii ubiegania się o status leku sierocego dla OATD-01. 4) Przygotowaniu wniosku o przyznanie statusu leku sierocego dla związku OATD-01, który Zamawiający złoży do Europejskiej Agencji Leków (EMA). przedstawiła Firma
BTM Innovations sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert BTM Innovations sp. z o.o.


Warszawa 08/11/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 63/2017 – IBD/IPF/YKL40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
oraz
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów chitynaz, przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
Zapytanie ofertowe 63_2017
załączniki do zapytania 63_2017
umowa o poufności
Warsaw 08/11/2017
Request for Offers No. 63/2017 – IPF/IBD/YKL40
The order carried out as a part of the projects titled:
IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15),
IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)
YKL40 Development of a first-in-class small molecule drug candidate for cancer treatment through YKL 40 inhibition (POIR.01.01.01-00-0552/16)
co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
Delivery of the chemical reagent – the building block for the synthesis of chitinase inhibitors
Request for offers
appendices to the request for offers
CDA


Warszawa 31/10/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 41/2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie atrakcyjności i wartości rynkowej kandydata na lek, związku OATD-01, poprzez przygotowanie do złożenia do Europejskiej Agencji Leków aplikacji o przyznanie statusu leku sierocego w terapii rzadkich chorób układu oddechowego stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie” (RPMA.03.01.02-14-8650/17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.   OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zakup usługi badawczej obejmującej:
1) Przygotowanie wyceny rynkowej oraz oceny rentowności wdrożenia opracowywanej przez OncoArendi Therapeutics SA terapii.
2) Audyt dokumentacji projektowej, wraz z przygotowaniem raportu.
3) Opracowanie strategii ubiegania się o status leku sierocego dla OATD-01.
4) Przygotowanie wniosku o przyznanie statusu leku sierocego dla związku OATD-01, który Zamawiający złoży do Europejskiej Agencji Leków (EMA).
Zapytanie ofertowe 41/2017
Załączniki do zapytania 41/2017


Warszawa, 27/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 60/2017 – IBD/IPF

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy Testu ELISA wykrywającego ludzkie białko CHIT1, produkt typu Circulex nr kat. CY-8074 lub produkt równoważny

Przedstawiła firma:

Prospecta sp. z o.o. 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Prospecta


Warszawa, 24/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 58/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40/ARG

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych projektów badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych przedstawił:

Instytut Medycyny Doświadczalnej I Klinicznej PAN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty IMDiK PAN


Warszawa, 20/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 59/2017 – IBD/IPF

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka kanalików proksymalnych nerki pobranych od zdrowego

Przedstawiła firma:

Celllab Krzysztof Grabowski

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Celllab


Warszawa 16/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 60/2017 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy Testu ELISA wykrywającego ludzkie białko CHIT1, produkt typu Circulex nr kat. CY-8074 lub produkt równoważny

zapytanie ofertowe 60_2017

załączniki do zapytania 60_2017


Warszawa 12/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 59/2017 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:   Odczynniki do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka kanalików proksymalnych nerki pobrane od zdrowego dawcy

Zapytanie ofertowe 59_2017

załączniki do zapytania 59_2017


Warszawa, 09/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 54/2017 – IBD

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Jednorazową dostawę igieł z płaskim końcem, łapaczy kropel i zacisków typu „KECK”  przedstawiły firmy:

Część 1 – VWR Intrnational sp. z o.o., Gdańsk Część 2 –Alfachem sp. z o.o., Poznań Część 3 – LAB-SZKŁO s.c. R.Niziurski, R.Bobek, A.Gąsior, Kraków

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.


Warszawa 04/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 58/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

STRATEGMED:  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem:

ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych

Zapytanie 58_2017_zmiana

Załączniki do zapytania 58_2017


Warszawa 19/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 61/2017 – YKL40

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

 

Dostawa jednorazowa kolumn preparatywnych do chromatografii typu flash

zapytanie ofertowe 61_2017

załączniki do zapytania 61_2017


Warszawa 16/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 60/2017 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy Testu ELISA wykrywającego ludzkie białko CHIT1, produkt typu Circulex nr kat. CY-8074 lub produkt równoważny

zapytanie ofertowe 60_2017

załączniki do zapytania 60_2017


Warszawa 12/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 59/2017 – IBD/IPF

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:   Odczynniki do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka kanalików proksymalnych nerki pobrane od zdrowego dawcy

Zapytanie ofertowe 59_2017

załączniki do zapytania 59_2017


Warszawa, 09/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 54/2017 – IBD

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Jednorazową dostawę igieł z płaskim końcem, łapaczy kropel i zacisków typu „KECK”  przedstawiły firmy:

Część 1 – VWR Intrnational sp. z o.o., Gdańsk Część 2 –Alfachem sp. z o.o., Poznań Część 3 – LAB-SZKŁO s.c. R.Niziurski, R.Bobek, A.Gąsior, Kraków

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.


Warszawa 04/10/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 58/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

STRATEGMED:  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem:

ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych

Zapytanie 58_2017_zmiana

Załączniki do zapytania 58_2017


Warszawa 03/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 56//2017 – YKL40

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów do analizy biomolekuł w technologii alpha screen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy  przedstawiły firmy:

Cz. 1 PERKIN ELMER POLSKA SP. Z O. O.,  ul. Bora-Komorowskiego 25B, 31-476 Kraków

Cz.2. POLGEN SP. Z O.O. SP. K, ul Puszkina 80, 92-516 Łódź

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmą na warunkach złożonych ofert.


Warszawa 03/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 57/2017 – STRATEGMED/IPF/YKL-40

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na sukcesywną dostawę kolumn preparatywnych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC) dla laboratorium chemicznego w Łodzi przedstawiła firma:

SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna,  ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna


Warszawa 02/10/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 55//2017 – IBD/STRATEGMED/MMP-9

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert sukcesywną dostawę kolumn preparatywnych do chromatografii typu FLASH i żelu krzemionkowego na okres 12 miesięcy przedstawiła firma:

BUJNO CHEMICALS DR MARCIN SYNAK,  ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty BUJNO CHEMICALS DR MARCIN SYNAK.


Warszawa 29/09/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 49/2017 –IBD/STRATEGMED/YKL-40/IPF

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium łódzkiego i warszawskiego, przedstawiły Firmy:

Część 1 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 2 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 3 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 4 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 5 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 6 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 7 – HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DUCHNICE, UL. BOCZNA 10, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Część 8 – VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. LIMBOWA 5, 80-175 GDAŃSK

Część 9 – VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. LIMBOWA 5, 80-175 GDAŃSK

Część 10 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 11 – „LAB-SZKŁO” S.C. R.NIZIURSKI, R. BOBEK, A. GĄSIOR, UL. LWOWSKA 29, 30-551 KRAKÓW

Część 12 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 13 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Część 14 – VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. LIMBOWA 5, 80-175 GDAŃSK.

Część 15 – ALFACHEM SP. Z O.O. ODDZIAŁ Łodź, ul. Traktorowa 140, 91-204 ŁÓDŹ

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmom na warunkach złożonych ofert.


Warszawa 27/09/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 50/2017 – IBD

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Badania translacyjne in vivo – odkrywanie roli kwaśnej chitynazy ssaków (AMCase) w astmie oraz mechanizmu działania inhibitorów AMCase z użyciem mysich modeli transgenicznych przedstawiła firma:

VIB vzw,  Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde, Belgium

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie VIB vzw


Warszawa 26/09/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 54/2017 – IBD

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) 

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazową dostawę igieł z płaskim końcem, łapaczy kropel i zacisków typu „KECK”

Zapytanie ofertowe 54_2017

Załączniki do zapytania 54_2017

wzór umowy


Warszawa, 20/09/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 57/2017 – STRATEGMED/YKL-40/IPF

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

STRATEGMED:  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa kolumn preparatywnych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC) dla laboratorium chemicznego w Łodzi

Zapytanie ofertowe 57_2017

Załączniki do zapytania 57_2017

umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 20/09/2017

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 51/2017 –Strategmed /IPF/IBD/MMP9/YKL-40

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną kolumn analitycznych, preparatywnych, chiralnych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC) dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przedstawiły Firmy:

Część 1 – SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna

Część 2 – UNIEWAŻNIONA

Część 3 – SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna

Część 4 – SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna

Część 5 – Waters Sp. z o.o.

Część 6 – NIEROZSTRZYGNIĘTA

Część 7 – SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty firmom: SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna oraz Waters Sp. z o.o.


Warszawa 19/09/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 56/2017 – YKL40

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii alpha screen przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 56_2017

załączniki do zapytania 56_2017

umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 19/09/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 55/2017 – IBD/STRATEGMED/MMP-9
W związku z realizacją projektów:
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
MMP9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę kolumn preparatywnych do chromatografii typu FLASH oraz żelu krzemionkowego na okres 12 miesięcy.
Zapytanie ofertowe 55_2017
załączniki do zapytania 55_2017
umowa_ramowa_wzór 


Warszawa 15/09/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 50/2017 – IBD
W związku z realizacją projektu: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:   Badania translacyjne in vivo – odkrywanie roli kwaśnej chitynazy ssaków (AMCase) w astmie oraz mechanizmu działania inhibitorów AMCase z użyciem mysich modeli transgenicznych
Zapytanie ofertowe 50_2017
Załączniki do zapytania 50_2017


Warsaw 15/09/2017
Request for Offers No. 50/2017 – IBD
The order carried out as a part of the projects titled:  IBD: Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)
co-financed by the National Funds and because of the competitiveness principle OncoArendi Therapeutics SA invites to submit the offer for:
Translational studies in vivo – deciphering the role of acidic mammalian chitinase (AMCase) in asthma and the mechanisms of action of AMCase inhibitors using transgenic mouse models
Request for offers 50_2017
Appendices to the Request for offers 50_2017


Warszawa 15/09/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 53/2017 – ARG
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -86° C
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Biogenet sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie Biogenet


Warszawa, 08/09/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 48/2017 – STRATEGMED
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na dostawę reaktorów szklanych wraz z termocyklerem przedstawiły firmy:
Część 1 – MEGAN s.c., Gliwice
Część 2 –Witko sp. z o.o., Łódź
Część 3 – Donserv Wojciech Kaca, Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom


Warszawa, 08/09/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 47/2017 – STRATEGMED/IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi, w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przedstawiła firma:
VWR International Sp. z o.o., ul Limbowa 5, Gdańsk
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 08/09/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 46/2017 –STRATEGMED /IPF/IBD/MMP9/YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do laboratorium chemicznego w Łodzi oraz Warszawie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawiły firmy:
Część 1: Odczynniki chemiczne metaloorganiczne – Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, Poznań
Część 2: Odczynniki chemiczne organiczne- Solaris Venture Sp. z o.o., Piłsudskiego 141, Łódź
Część 3:  Odczynniki chemiczne isocyjanki – Bujno Chemicals, Rakowiecka 36, Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmom Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,Solaris Venture Sp. z o.o. oraz Bujno Chemicals


Warszawa 08/09/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 52/2017– IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa rozpuszczalników bezwodnych, rozpuszczalników do UHPLC oraz żelu do chromatografii do laboratorium warszawskiego wraz z comiesięcznym odbiorem opakowań zwrotnych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili:
Części 1: HURT – CHEM Hurtownia odczynników chemicznych
Części 2 i 3: MERCK sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmom HURT – CHEM oraz MERCK sp. z o.o.


Warszawa 05/09/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 53/2017 – ARG
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:
ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -86°C z
wbudowanym systemem CO2BS. Produkt typu Blizzard NU-99728E lub równoważny
zapytanie ofertowe 53_2017
Załączniki do zapytania 53_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa, 30/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 52/2017 – IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS
W związku z realizacją projektów:
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089),
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
MMP9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywna dostawa rozpuszczalników bezwodnych, rozpuszczalników do UHPLC oraz żelu do chromatografii do laboratorium warszawskiego wraz z comiesięcznym odbiorem opakowań zwrotnych.
Zapytanie ofertowe 52/2017
Załączniki do zapytania 52_2017
umowa_ramowa_wzór


29/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 49/2017 – IBD/STRATEGMED/YKL-40/IPF – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
OncoArendi Therapeutics SA informuje o zmianach wprowadzonych w zaproszeniu do składania ofert na:
Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie.
Zmiana zapytania 49_2017
Załączniki do zapytania 49_2017
umowa_ramowa_wzór


28/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 48/2017 – STRATEGMED – ZMIANA SPECYFIKACJI oraz WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
współfinansowanego ze środków krajowych OncoArendi Therapeutics SA informuje o zmianach wprowadzonych w zapytaniu do składania ofert na:
 
Zestaw reaktorów szklanych wraz z termocyklerem
Zapytanie 48_2017_zmiana
Załączniki do zapytania 48_2017_zmiana
umowa_zakup_wzór


Warszawa, 24/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 51/2017 – IBD/STRATEGMED/YKL-40/IPF/MMP9
W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
STRATEGMED:  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
MMP9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 
Sukcesywna dostawa kolumn analitycznych, preparatywnych, chiralnych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC) dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie
Zapytanie ofertowe 51_2017
Załączniki do zapytania 51_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 22/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 45/2017 – IBD/STRATEGMED/YKL-40/IPF
W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 
Sukcesywna zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych
zapytanie ofertowe 45_2017
 Załączniki do zapytania 45_2017


Warszawa, 20/08/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 43/2017 – 4STOCK
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Usługa doradcza w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych dla OncoArendi Therapeutics SA”
przedstawiła firma:
Trigon Dom Maklerski SA
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie Trigon Dom Maklerski SA


Warszawa, 18/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 49/2017 – IBD/STRATEGMED/YKL-40/IPF
W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie.
Zapytanie ofertowe 49_2017
Załączniki do zapytania 49_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 17/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 48/2017 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
współfinansowanego ze środków krajowych OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 
Zestaw reaktorów szklanych wraz z termocyklerem
Zapytanie ofertowe 48_2017
Załączniki do zapytania 48_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa, 10/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 46/2017 – STRATEGMED/IPF/IBD/MMP9/YKL-40 – Wydłużenie terminu składania ofert
W związku z realizacją projektów: IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), STRATEGMED:  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16),IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), MMP9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)   współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 
Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do laboratoriów chemicznych w Łodzi oraz Warszawie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 
 Zapytanie ofertowe 46_2017
46_2017_zapytanie_zmiana_terminu
Załączniki do zapytania 46_2017  
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 10/08/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 47/2017 – STRATEGMED/IPF – Wydłużenie terminu składania ofert
W związku z realizacją projektu:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), STRATEGMED: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi, w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe_47_2017
47_2017_zapytanie_zmiana_terminu
Załączniki do zapytania 47_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 10/08/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 44/2017 – IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę Sukcesywna dostawa zestawu do oznaczania białek ludzkich na platformę Luminex przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawiła firma:
Bio-Rad Polska sp. z o.o. Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie Bio-Rad Polska sp. z o.o.


Warszawa, 31/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 42/2017 – STRATEGMED
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawiły firmy:
Część 1 – Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 31-323 Poznań
Część 2 – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk  
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmom Sigma-Aldrich Sp. z o.o. oraz VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 26/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 39/2017 – STRATEGMED/ARG
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Syntezę substratu wyjściowego do syntezy GMP związku OATD-02 przedstawiła Firma:
Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń  
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie – Synthex Technologies Sp. z o.o.


Warszawa, 26/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 44/2017 – IPF
W związku z realizacją projektu:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: 
Sukcesywna dostawa zestawu do oznaczania białek ludzkich na platformę Luminex przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 44_2017
załączniki do zapytania 44_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 26/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 40/2017 – STRATEGMED
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem przedstawiła Firma:
Mettler-Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie – Mettler-Toledo Sp. z o.o


Warszawa, 26/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 38/2017 – STRATEGMED
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Materiały zużywalne kompatybilne z homogenizatorem Minilys® (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000)- sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przedstawiła Firma:
VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie – VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 20/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 42/2017 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) współfinansowanego ze środków krajowych OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:  
Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 42_2017 Załączniki do zapytania 42_2017 umowa_ramowa_wzór
Warsaw 20/07/2017
Request for Offers No. 42/2017 – STRATEGMED
The order carried out as a part of the projects titled: STRATEGMED – Development of new cancer therapies based on selective antitumor immunomodulators (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) co-financed by the National Funds and because of the competitiveness principle OncoArendi Therapeutics SA invites to submit the offer for:
Successive delivery of chemical reagents within 12 months from the date of signing the contract
Request for offers_42_2017 Appendices to request 42_2017


Warszawa, 19/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 43/2017 – 4 STOCK
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych dla OncoArendi Therapeutics SA” w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020  OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych dla OncoArendi Therapeutics SA
Zapytanie_ofertowe_43_2017
Zalaczniki_do_zapytania_43_2017


Warszawa, 19/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 36/2017 –YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę kolorometrycznych i fluorometrycznych testów do badania migracji komórek opartej o chemotaksję przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przedstawiła Firma:
Hurt – Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Hurt – Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych
 


Warszawa, 17/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 38/2017 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu: STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
współfinansowanego ze środków krajowych OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Materiały zużywalne kompatybilne z homogenizatorem Minilys® (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000)- sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Zapytanie ofertowe_38_2017
Załączniki do zapytania_38_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa 14/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 40/2017 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz
współfinansowanego ze środków krajowych OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem
Zapytanie ofertowe_40_2017
Załączniki_do_zapytania_40_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa, 12/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 32/2017 –YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę kolorometrycznych i fluorometrycznych testów do badania migracji komórek opartej o chemotaksję przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przedstawiły Firmy:
Część 1 – Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka, Warszawa Część 2 – Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka, Warszawa Część 3 – Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka, Warszawa Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie – Donserv Wojciech Kaca


Warszawa, 12/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 37/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w jednorazowe plastiki do badań in vitro na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przedstawiła Firma:
Polgen sp. z o.o., sp. k. ul. Puszkina 80, Łódź
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie – Polgen sp. z o.o., sp. k


Warszawa 11/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 39/2017 – STRATEGMED/ARG
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz
oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem:
ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Syntezę substratu wyjściowego do syntezy GMP związku OATD-02
Zapytanie ofertowe_39_2017
Załączniki do zapytania_39_2017
Załącznik nr 4 do zapytania 39_2017 – CDA


Warszawa, 07/07/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 35/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę filtrów strzykawkowych PES 0,22 µm i 0,45 µm oraz końcówek do pipet 500-5000 µl przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przedstawiła Firma:
SARTORIUS POLAND Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie SARTORIUS POLAND Sp. z o.o.


Warszawa 05/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 36/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu:
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę kolorometrycznych i fluorometrycznych testów do badania migracji komórek opartej o chemotaksję przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zapytanie ofertowe 36_2017 Załączniki do zapytania 36_2017 umowa_ramowa_wzór


Warszawa 04/07/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 37/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),  STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE,  a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w jednorazowe plastiki do badań in vitro na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 37_2017
Załączniki do zapytania 37_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa 29/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 28/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40/ARG
Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na oznaczaniu parametrów ADMET/farmakologicznych nowych związków drobnocząsteczkowych jako potencjalnych leków
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Eurofins Cerep SA Le bois L`Eveque 86600 Celle L`Evescault, France
 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie Eurofins Cerep SA  


Warszawa 29/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2017 – ARG
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i realizacja programu badań przedklinicznych dla inhibitora Arginazy rozwijanego jako innowacyjny lek w terapii chorób onkologicznych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Charles River Laboratories France  Safety Assessment SAS 329 Impasse du Domaine Rozier 69210 Saint-Germain Nuelles France
 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie Charles River Laboratories France


Warszawa, 26/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 31/2017 – ARG
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Usługę badawczą polegającą na otrzymaniu wysokooczyszczonego, białka ARG oraz analizy strukturalnej 2 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie przedstawił:
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ks. Trojdena 4, Warszawa
 
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej


Warszawa 22/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 35/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
 Sukcesywną dostawaę filtrów strzykawkowych PES 0,22 µm i 0,45 µm oraz końcówek do pipet 500-5000 µl przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 35_2017
Załączniki do zapytania 35_2017


Warszawa 22/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 30/2017 – ARG – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z zainteresowaniem oraz informacjami od potencjalnych dostawców OncoArendi Therapeutics SA informuje o zmianie terminu składania ofert na
  Zaprojektowanie i realizacja programu badań przedklinicznych dla inhibitora Arginazy rozwijanego jako innowacyjny lek w terapii chorób onkologicznych
nowy termin 28/06/2017
30_2017_zapytanie PL_wydłużenie terminu
Załączniki 1, 2, 3
Załącznik_4_umowa o zachowaniu poufności
Załącznik 6 umowa warunkowa wzór


Warszawa 21/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 28/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40/ARG
W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Usługa badawcza polegająca na oznaczaniu parametrów ADMET/farmakologicznych nowych związków drobnocząsteczkowych jako potencjalnych leków
Zapytanie ofertowe 28_2017
Załączniki do zapytania 28_2017 
Warsaw 21/06/2017
Request for Offers No. 28/2017 – IPF/IBD/STRATEGMED/YKL40/ARG
The order carried out as a part of the projects titled:
IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15),
IBD – Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15),
STRATEGMED – Development of new cancer therapies based on selective antitumor immunomodulators (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
YKL40 Development of a first-in-class small molecule drug candidate for cancer treatment through YKL 40 inhibition (POIR.01.01.01-00-0552/16)
and because of the application process for the grant titled: ARG –  PRE-CLINICAL AND CLINICAL DEVELOPMENT OF AN ARGINASE INHIBITOR FOR CANCER IMMUNOTHERAPY
co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle
Research service of testing ADMET/pharmacokinetic properties of small molecule compounds
Request for offers 28_2017
Appendices to request 28_2017


Warszawa 20/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 34/2017 – YKL40 
W związku z realizacją projektu:
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawę systemu do chromatografii preparatywnej typu flash z detektorem UV-DAD i ELSD
34_2017_zapytanie
Załączniki do zapytania 34_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa 16/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 31/2017 – ARG
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:
ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Usługę badawczą polegającą na otrzymaniu wysokooczyszczonego, białka ARG oraz analizy strukturalnej 2 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie
Zapytanie ofertowe_31_2017
Załączniki do zapytania 31_2017


Warszawa 09/06/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 33/2017 – YKL40 – UNIEWAŻNIONE (20/06/2017)
W związku z realizacją projektu:
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawę systemu do chromatografii preparatywnej typu flash z detektorem UV-DAD i ELSD
Zapytanie ofertowe 33_2017_YKL
Załączniki do zapytania 33_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa, 09/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 29/2017 – ARG
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Analizę ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas przedstawił:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, A. Pawińskiego 5a, Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Instytutowi Biochemii i Biofizyki PAN


Warszawa, 02/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 26/2017 – IBD/IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Konsultacje i analizy eksperckie w zakresie histopatologicznej oceny tkanki płuc, w tym oceny tkanek zwierzęcych pozyskanych w badaniach efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) oraz idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis) przedstawił: Jan von der Thüsen
Erasmus MC , Dept. of Pathology, Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam, Netherlands
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty pana Jan von der Thüsen


Warszawa, 01/06/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 27/2017 – IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na
Usługę badawczą polegająca na określeniu aktywności i bezpieczeństwa cząsteczek
z wykorzystaniem profilowania fenotypowego z użyciem układów mono-kultur i ko-kultur pierwotnych ludzkich komórek
przedstawiła firma:
DiscoverX Corporation Ltd.
Birmingham, B7 4BB
Wielka Brytania
 
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie DiscoverX Corporation Ltd.  


Warszawa 29/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 32/2017 – YKL40 – ZMIANA TREŚCI
Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległa specyfikacja sprzętu z części 3 zapytania dot. pompy olejowej. Nowe wersje dokumentów konkursowych znajdują się poniżej: Zapytanie ofertowe 32_2017 – nowa wersja
Załączniki do zapytania 32_2017_nowa wersja
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 06/06/2017


Warszawa 29/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 29/2017 – ARG
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:
ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Analiza ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas
Zapytanie ofertowe 29/2017
Załączniki do zapytania 29_2017


Warszawa 27/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 30/2017 – ARG 
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:
ARG – ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
  Zaprojektowanie i realizacja programu badań przedklinicznych dla inhibitora Arginazy rozwijanego jako innowacyjny lek w terapii chorób onkologicznych
Zapytanie ofertowe_30_2017
Załączniki 1, 2, 3
Załącznik_4_umowa o zachowaniu poufności
Załącznik 6 umowa warunkowa wzór
Warsaw 27/05/2017
REQUEST FOR OFFERS No. 30/2017 – ARG
The order carried out with reference to the application process for the grant titled: ARG –  PRE-CLINICAL AND CLINICAL DEVELOPMENT OF AN ARGINASE INHIBITOR FOR CANCER IMMUNOTHERAPY co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
Elaboration and execution of the preclinical research program for the Arginase inhibitor developed as an innovative treatment for cancer
Request for offers 30_2017
Appendices 1, 2, 3
Appendix 4 confidentiality agreement
Appendix 6 Conditional contract template


Warszawa 25/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 32/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawa dwóch pomp olejowych (jedna z bubblerem) oraz liofilizatora z pompą do laboratorium warszawskiego
Zapytanie ofertowe_ 32_2017
Załączniki do zapytania 32_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa 25/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 26/2017 – IBD/IPF W związku z realizacją projektów: IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Konsultacje i analizy eksperckie w zakresie histopatologicznej oceny tkanki płuc, w tym oceny tkanek zwierzęcych pozyskanych w badaniach efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) oraz idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis)
Zapytanie ofertowe 26_2017
Załączniki do zapytania 26_2017
Warsaw 25/05/2017
Request for Offers No. 26/2017 – IBD/IPF
The order carried out as a part of the project titled: IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15), IBD – Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)
co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
Consult and expert analyses in the field of histological assessment of lung tissue, including the assessment of animal lung tissue obtained in in vivo studies of new compounds developed by OncoArendi especially in animal models of asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD)  and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)
Request for offers 26_2017
Appendices to request 26_2017


Warszawa 22/05/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 27/2017 – IPF
W związku z realizacją projektu:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Usługę badawczą polegającą na określeniu aktywności i bezpieczeństwa cząsteczek z wykorzystaniem profilowania fenotypowego z użyciem układów mono-kultur i ko-kultur pierwotnych ludzkich komórek.
Zapytanie ofertowe_27_2017
Załączniki do zapytania 27_2017  
Warsaw 22/05/2017
Request for Offers No. 27/2017 – IPF
The order carried out as a part of the project titled:
IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15), co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service: Research service of testing the efficacy and safety of molecules using phenotypic profiling applying various monocultures and co-cultures of human primary cells.
Request for offers_27_2017
Appendices to request 27_2017


Warszawa 15/05/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 19/2017– YKL40 z dnia 10/04/2017
Przedmiot zamówienia: „Zaopatrzenie dwóch laboratoriów chemicznych ( w Łodzi i Warszawie) w rozpuszczalniki organiczne, aceton do mycia szkła laboratoryjnego, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, szklane płytki TLC, żel do chromatografii, materiały zużywalne, czyściwo laboratoryjne, artykuły BHP, fartuchy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”  
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili:
Część 1A: Rozpuszczalniki organiczne dla laboratorium chemicznego w Łodzi – VWR International Sp. z o.o.
Część 1B: Rozpuszczalniki organiczne dla laboratorium chemicznego w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 2:  Aceton do mycia szkła laboratoryjnego-  Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Część 3:  Odczynniki nieorganiczne – Idalia Ireneusz Wolak Sp.j.
Część 4 : Rozpuszczalniki deuterowane – VWR International Sp. z o.o.
Część 5:  Żel krzemionkowy – Merck Sp. z o.o.
Część 6:  Szklane płytki TLC – Merck Sp. z o.o.
Część 7:  Żel do chromatografii – Merck Sp. z o.o.
Część 8:  Materiały zużywalne – VWR International Sp. z o.o.
Część 9: Czyściwo laboratoryjne – Tesora Marzena Paczyska
Część 10: Artykuły BHP – VWR International Sp. z o.o.
Część 11: Fartuchy laboratoryjne: Szort BHP S.C.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach ofert złożonych przez wyżej wymienionych oferentów.


Warszawa, 09/05/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 25/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zestawu odczynników do ilościowej analizy kolagenu w tkankach i w hodowlach komórkowych, bazującego na wysokim powinowactwie do barwnika Sirius Red i na tworzeniu nierozpuszczalnego w kwasowym środowisku kompleksu. Odczyt wyników powinien polegać na spektrofotometrycznej analizie uwolnionego z kompleksu barwnika. Produkt typu Sircol Collagen Assay S5000 i S6000 lub równoważny, przedstawiła Firma:
Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-26 Gdańska.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Bioanalytic Maciej Stopa


Warszawa, 09/05/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 20/2017 – YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zakup mieszadeł magnetycznych  dla laboratoriów chemicznych w Warszawie (6 szt.), przedstawiła Firma: LAB-SZKŁO S.C., ul. Lwowska 29, 30-551 Kraków.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie LAB-SZKŁO S.C.


                                                                                                                                                                                                                                     Warszawa, 08/05/2017  
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 24/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na materiały do eksperymentów in vivo oraz w materiały do analizy histopatologicznej i archiwizacji próbek na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przedstawiła Firma: Elektromed Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Elektromed Grzegorz Pałkowski.


Warszawa, 28/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 23/2017 – YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na dostawę pięciu cyrkulatorów chłodzących przeznaczonych do wyparek do laboratorium warszawskiego, przedstawiły Firmy:
Część 1,2 – AMC Techniki Termoelektryczne ul. Zgrupowania Żmija8/27, 01-875 Warszawa Część 3– DONSERV ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmom na warunkach złożonych ofert.


Warszawa, 28/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 21/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na sukcesywną dostawę zestawów do izolacji RNA z tkanek, bakterii, drożdży przez okres 12 miesięcy, produkt typu: Qiagen RNeasy Mini Kit lub równoważny, przedstawiła Firma: Alab-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Alab-Gen Sp. z o.o..


Warszawa, 28/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 22/2017 – YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zakup oprogramowania dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie, przedstawiła Firma: SOFTBOOKS S.C., G. Górska- Janik, F. Sojka, ul. Pszona 3/69, 31-462 Kraków
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie SOFTBOOKS S.C.


Warszawa, 26/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 12/2017 – IBD/IPF/STR/YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na dostawę artykułów BHP i materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przedstawiły Firmy:
Część 1 – Janpro Janina Lewandowska ul. Boh. Warszawy 27/48, 11-200 Bartoszyce Część 2,3,4 – LULEX Michał Lulkowski ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko- Kamienna
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmom na warunkach złożonych ofert.


Warszawa 26/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 25/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zestawu odczynników do ilościowej analizy kolagenu w tkankach i w hodowlach komórkowych, bazującego na wysokim powinowactwie do barwnika Sirius Red i na tworzeniu nierozpuszczalnego w kwasowym środowisku kompleksu. Odczyt wyników powinien polegać na spektrofotometrycznej analizie uwolnionego z kompleksu barwnika. Produkt typu Sircol Collagen Assay S5000 i S6000 lub równoważny
Zapytanie ofertowe 25_2017
Załączniki do zapytania 25_2017
umowa_ramowa_wzór
Warsaw 26/04/2017
Request for Offers No. 25/2017 – IPF/IBD/STRATEGMED/YKL40
The order carried out as a part of the projects titled: IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15), IBD – Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15) STRATEGMED – Development of new cancer therapies based on selective antitumor immunomodulators (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) YKL40 – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for cancer treatment through YKL 40 inhibition (POIR.01.01.01-00-0552/16)  co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle.
We hereby look for Contractor ready to perform the service: Successive delivery of Sircol Collagen Assay S5000 and S6000 or equivalent product, for a period of 12 months from the date of signing the contract.
Request for offers 25/201725_2017
Appendices_25_2017


Warszawa 21/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 24/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40
W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz

YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały do eksperymentów in vivo oraz w materiały do analizy histopatologicznej i archiwizacji próbek na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 Zaproszenie 24_2017
Załączniki do zapytania 24_2017
umowa_ramowa_wzór


20/04/2017
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego Nr 20/2017 – IBD dotyczącego „Zakupu mieszadeł magnetycznych dla laboratorium chemicznego w Warszawie” z dnia 18/04/2017
Zamawiający wprowadza zmiany w części nr 5 zapytania ofertowego „Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu ofertowym.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 27/04/2017 godz 23:59.
Zapytanie 20_2017 – nowe
Załączniki do zapytania 20_2017_nowe


Warszawa, 20/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 17/2017 – IBD/STRATEGMED/IPF/YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Zakup Pipet automatycznych 1–kanałowych oraz wielokanałowych elektronicznych i automatycznych, przedstawiła Firma:
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie MERANCO  


Warszawa, 19/04/2017Ogłoszenie wyników postępowania Nr 18/2017 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Reaktor mikrofalowy dla laboratorium chemicznego w Łodzi
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Alchem Grupa Sp. z o.o. 87-100 Toruń
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.

Warszawa, 18/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 14/2017 – YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Zakup wysokociśnieniowych  reaktorów laboratoryjnych dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie, przedstawiła Firma:
LPP Equipment Warsaw
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie LPP Equipment Warsaw  


Warszawa, 18/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 15/2017 – YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zakup mieszadeł magnetycznych dla laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi, przedstawiły Firmy:
Część 1 – VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk Część 2 – VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie VWR International Sp. z o.o.


Warszawa 18/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 23/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Dostawa cyrkulatorów chłodzących (5 szt.) przeznaczonych do wyparek rotacyjnych do laboratorium warszawskiego
Zapytanie ofertowe_23_2017
Załączniki do zapytania 23_2017
umowa_zakup_wzór  


Warszawa 18/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2017 – IBD
W związku z realizacją projektu: IBD – „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zakupu mieszadeł magnetycznych dla laboratoriów chemicznych w Warszawie (6 szt.)
Zapytanie ofertowe nr 20_2017
Załączniki do zapytania_20_2017_załączniki
umowa_zakup_wzór


Warszawa 14/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 21/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę zestawów do izolacji całkowitego RNA z tkanek, bakterii, drożdży przez okres 12 miesięcy. Produkt typu: Qiagen RNeasy Mini Kit lub równoważny
 Zapytanie ofertowe 21_2017
Załaczniki do zapytania 21_2017
umowa_ramowa_wzór
 


 Warszawa 14/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 22/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Zakupu oprogramowania dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie
22_2017_zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania 22/2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa 11/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 19/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu:
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zaopatrzenie dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i Warszawie) w rozpuszczalniki organiczne, aceton do mycia szkła laboratoryjnego, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, szklane płytki TLC, żel do chromatografii, materiały zużywalne, czyściwo laboratoryjne, artykuły BHP, fartuchy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 19_2017
Załączniki 1, 2, 3
umowa_ramowa_wzór


Warszawa, 07/04/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2017- STRATEGMED
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zestawy do chromatografii cieczowej HPLC Wyposażony w detektor UV Oraz RI  przedstawiła Firma SHIM-POL A.M.Borzymowski
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie SHIM-POL A.M.Borzymowski.


Warszawa 07/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 18/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Reaktora mikrofalowego dla laboratorium chemicznego w Łodzi
Zapytanie ofertowe 18_2017
Załączniki do zapytania 18_2017
umowa_zakup_wzór


Warszawa 05/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 17/2017- IBD/STRATEGMED/IPF/YKL-40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) – IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) – STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) – YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na zakup: 
Pipet automatycznych 1–kanałowych oraz wielokanałowych elektronicznych i automatycznych
Zapytanie_17_2017
Załącznki_ 17_2017
umowa_ramowa_wzór


Warszawa 05/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Wyparek rotacyjnych wraz z akcesoriami dla Laboratorium chemicznego w Łodzi
Zapytanie_16_2017
Załączniki do zapytania 6_2017
umowa_zakup_wzór  


Warszawa 05/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Mieszadeł magnetycznych dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie
Zapytanie_15_2017
Załączniki_15_2017
umowa_zakup_wzór  


Warszawa 05/04/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 14/2017 – YKL40
W związku z realizacją projektu: YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Wysoko ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie
Zapytanie ofertowe_14_2017
Załączniki_do _zapytania_14_2017
umowa_zakup_wzór  


Warszawa 30/03/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 13/2017 – IBD/YKL40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zestaw do oznaczania ekspresji genów metodą ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym  z wykorzystaniem sond TaqMan, w skład którego wchodzi 10 płytek 24- dołkowych oraz 10 płytek 96- dołkowych, wypełnionych substratami reakcji, pozwalającymi na kapilarne dostarczanie roztworu DNA  do mieszaniny reakcyjnej, przedstawiła Firma:
Life Technologies Polska sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmom na warunkach złożonych ofert


Warszawa 30/03/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 6/2017 -STRATEGMED
W związku z realizacją projektu:
STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) współfinansowanego ze środków krajowych, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
zestaw do chromatografii cieczowej HPLC WYPOSAŻONY W DETEKTOR UV ORAZ RI
Zapytanie ofertowe
załączniki do zapytania
wzór umowy zakupu


Warszawa 24/03/2017
Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2017 – IBD
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla małocząsteczkowego podwójnego inhibitora kwaśnej chitynazy ssaków i chitotriozydazy OATD-01
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:
Nuvisan GmbH
 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie Nuvisan GmbH


22/03/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 13/2017- IBD/YKL-40
W związku z realizacją projektów: – IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Zestawów do oznaczania ekspresji genów metodą ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sond TaqMan, w skład których wchodzi 10 płytek 24- dołkowych oraz 10 płytek 96- dołkowych, wypełnionych substratami reakcji, pozwalającymi na kapilarne dostarczanie roztworu DNA do mieszaniny reakcyjnej.
Zapytanie ofertowe 13_2017
Załączniki do zapytania 13_2017
Wzór umowy


22/03/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12/2017- IBD/STRATEGMED/IPF/YKL-40
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) – IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) – STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) – YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę: 
Artykułów BHP i materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe 12/2017
Załączniki do zapytania 12_2017
Wzór umowy ramowej


Warszawa, 20/03/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 11/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40/MMP9
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia na okres 12 miesięcy, przedstawiły Firmy:
Część 1 – DryIceZone sp. z o.o., Słowikowskiego 41a, 05-090 Raszyn,
Część 2 – KAMINO sp. z o.o. sp. k, Żywiecka 21a, 02-495 Warszawa,
Część 3 – DryIceZone sp. z o.o., Słowikowskiego 41a, 05-090 Raszyn,
Część 4 – Labo-Mix sp. jawna, Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji powyższym firmom na warunkach złożonych ofert


10/03/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 11/2017- IBD/STRATEGMED/IPF/YKL-40/MMP9
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) – IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) – STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) – YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16) – MMP9: „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód, gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia na okres 12 miesięcy
11_2017_zapytanie
Załączniki 11/2017
Wzór umowy ramowej


Warszawa, 06/03/2017  
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2017- IBD/IPF/YKL-40
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zestawy do magnetycznej izolacji subpopulacji limfocytów z krwi na okres realizacji projektów przedstawiła Firma STEMCELL TECHNOLOGIES
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie STEMCELL TECHNOLOGIES.


Warszawa, 06/03/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2017 – IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zestaw do oznaczania białek ludzkich na platformę Luminex, przedstawiła Firma Bio-Rad Polska Sp. z o.o
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Bio-Rad Polska Sp. z o.o


27/02/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2017- IBD/IPF/YKL-40
W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) , IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)  współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Odczynników do hodowli komórkowych oraz ludzkich komórek nabłonka oskrzeli pobrane od dawcy z astmą na okres 12 miesięcy
Zapytanie ofertowe Załaczniki do zapytania


Warszawa, 27/02/2017
Ogłoszenie wyników postępowania 05/2017 IBD z dnia 17.02.2017
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na usługę pt: Określenie profilu farmakokinetycznego związku OATD-01
przedstawiła firma Nuvisan Pharma Grafing
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Nuvisan Pharma Grafing


Warszawa 23/02/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2017- IBD/IPF/YKL-40
W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) , IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16)  współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Zestawy do magnetycznej izolacji subpopulacji limfocytów z krwi Zapytanie ofertowe 7/2017 Załączniki 1,2,3


Warszawa 17/02/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2017 – IBD
W związku z realizacją projektu :IBD – BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
Określenie profilu farmakokinetycznego związku OATD-01 Zapytanie ofertowe 5/2017 Załaczniki 1_2_3 Załacznik 4 – umowa o zachowaniu poufności
Warsaw 17/02/2017
Request for Offers No. 5/2017 – IBD
The order carried out as a part of the project titled: “Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease” (POIR.01.01.01 00-0168/15)  co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
The evaluation of OATD-01 pharmacokinetic profile Request for offers Appendices 1,2,3 Appendix 4 – Confidentiality Agreement


Warszawa 16/02/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2017 – IPF
W związku z realizacją projektu IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)  współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na dostawę:
Zestawu do oznaczania białek ludzkich na platformę Luminex Zapytanie ofertowe Załączniki 1, 2, 3


Warszawa 10/02/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2017 – IBD
W związku z realizacją projektu: IBD – BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi TherapeuticsSA zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla małocząsteczkowego podwójnego inhibitora kwaśnej chitynazy ssaków i chitotriozydazy OATD-01.
Zapytanie ofertowe 1/2017 – IBD Załączniki 1, 2, 3 Załacznik 4 – umowa o zachowaniu poufności
Warsaw 10/02/2017
Request for Offers No. 1/2017 – IBD
The order carried out as a part of the project titled: “Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease” (POIR.01.01.01 00-0168/15) co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:Organization and execution of the phase I, First-in-Human type, clinical trial of a dual inhibitor of mammalian chitinase and chitotriosidase OATD-01.
Request for offers Appendices 1, 2, 3 Appendix 4 – Confidentiality Agreement


31/01/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2017 –  IPF
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na usługę badawczą dotyczącą zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w mysim modelu zwłóknienia płuc indukowanym bleomycyną przedstawiła SMC Laboratories, Inc.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie SMC Laboratories, Inc.


26/01/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2017 –  IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40 z dnia 17.01.2017
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Sukcesywną dostawę odczynników do biologii molekularnej, badania ekspresji genów i hodowli komórkowych przedstawiła Firma Thermo Fisher Scientific Life Technologies Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Thermo Fisher Scientific Life Technologies Sp. z o.o.


Warszawa 17/01/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 3/2017 – IBD / IPF / STRATEGMED / YKL40
W związku z realizacją projektów: – IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) – IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) – STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:Sukcesywną dostawę odczynników do biologii molekularnej, badania ekspresji genów i hodowli komórkowych
Zapytanie ofertowe załączniki do zapytania


Warszawa 13/01/2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 2/2017 – IPF 
W związku z realizacją projektu IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)  współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
Zbadanie aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w mysim modelu zwłóknienia płuc indukowanym bleomycyną.
Zapytanie 2/2017 – IPF Załączniki do zapytania 2/2017 – IPF
Warsaw 13/01/2017
Request for Offers No. 2/2017 – IPF 
The order carried out as a part of the project titled: Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15) co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:Testing the therapeutic effects of chitinase inhibitors in a mouse model of lung fibrosis induced by intratracheal administration of bleomycin.
Request for offers 2/2017 – IPF Appendices to request 2/2017 – IPF


Warszawa, 13/01/2017
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 49/2016 – IBD z dnia 07.12.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na usługę Wytworzenia zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania badanego produktu leczniczego i placebo przeznaczonych do badań klinicznych fazy I przedstawiła: Firma Pozlab Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Pozlab Sp. z o.o.


Warszawa, 02/01/2017 Ogłoszenie wyników postępowania 53/2016- IBD/STRATEGMED/YKL-40 z dnia 23.12.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przedstawiło  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Warszawa, 02/01/2017 Ogłoszenie wyników postępowania 50/2016 – IPF z dnia 13.12.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Przygotowanie dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego przedstawiła Firma Leads To Development Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Leads To Development


Warszawa, 29/12/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 52/2016 – IBD/IPF/STRATEGMED z dnia 15.12.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w materiały zużywalne do hodowli komórkowych i produkcji białek rekombinowanych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przedstawiła: w części pierwszej: Firma Merck Millipore Sp. z o.o. w części drugiej: Firma DIAG-MED Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty, w części pierwszej Firmie Merck Millipore Sp. z o.o., w części drugiej Firmie DIAG- MED.


Warszawa 23/12/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 53/2016- IBD/STRATEGMED/YKL-40 W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) oraz STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej Zapytanie ofertowe 53/2016 Załączniki 1 2 3


Warszawa, 20/12/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 51/2016 – IPF z dnia 08.12.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zestaw do oznaczania białek mysich na platformę Luminex, przedstawiła Firma Bio-Rad Polska Sp. z o.oKomisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Bio-Rad Polska Sp. z o.o


Warszawa, 15/12/2016 Ogłoszenie wyników postępowania 47/2016 – IPF z dnia 29.11.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na Usługę badawczą dotycząca zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w humanizowanym modelu idiopatycznego zwłóknienia płuc przedstawiła Firma Cedars-Sinai Medical Center. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Cedars-Sinai Medical Center


Warszawa 15/12/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 42/2016 – IBD/IPF  z dnia 1.12.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych przez okres 12 miesięcy, przedstawiła Firma Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych.


Warszawa 15/12/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 52/2016- IBD/IPF/STRATEGMED
W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) oraz STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:
Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w materiały zużywalne do hodowli komórkowych i produkcji białek rekombinowanych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zapytanie ofertowe Załaczniki 1 2 3


Warszawa, 13/12/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 46/2016 – IBD z dnia 28/11/2016
Przedmiot zamówienia: Opracowanie drogi syntezy oraz synteza związku organicznego znaczonego izotopem węgla 14C Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:  Novandi Chemistry AB
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Novandi Chemistry AB


Warsaw 13/12/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 50/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
Przygotowanie dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego
Zapytanie ofertowe Załączniki 1_2_3 Umowa o zachowaniu poufności


Warsaw 13/12/2016
Request for Offers No. 50/2016 – IBD
The order carried out as a part of the project titled: “Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease” (POIR.01.01.01 00-0168/15) co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:
Preparation of documents required for clinical trial application
Request for offers Appendices 1 2 3 CONFIDENTIALITY AGREEMENT


Warszawa 08/12/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 48/2016 – YKL40 z dnia 30.11.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na niezależny system do oczyszczania białek metodą chromatografii (FPLC) przedstawiła GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.


Warszawa 08/12/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 51/2016 – IPFW związku z realizacją projektu: IPF – „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:Zestawu do oznaczania białek mysich na platformę Luminex51_2016_zapytanie ofertowe 51_2016_załączniki 1 2 3


Warszawa 08/12/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 49/2016 – IBDW związku z realizacją projektu: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:Wytworzenie zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania badanego produktu leczniczego i placebo przeznaczonych do badań klinicznych fazy I49_2016_Zapytanie ofertowe 49_2016_załączniki_1_2_3 49_2016_załącznik_4


Warszawa 06/12/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 45/2016 – IBD z dnia 18.11.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na regał na klatki dla zwierząt laboratoryjnych, myszy, w systemie klatek indywidualnie wentylowanych wraz z wyposażeniem,
przedstawiła Firma ANIMA Sp. z o. o. SK
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie ANIMA Sp. z o. o. SK


Warszawa 01/12/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 42/2016 – IBD/IPF
W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
Zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych przez okres 12 miesięcy
42_2016_zapytanie 42_2016_załączniki


Warszawa 30/11/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 48/2016 – YKL40
W związku z realizacją projektu:
YKL-40: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:
Niezależnego systemu do oczyszczania białek metodą chromatografii (FPLC)
48_2016_zapytanie 48_2016_załączniki 1 2 3


Warszawa 30/11/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 47/2016 – IPF
W związku z realizacją projektu IPF: OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
Usługa badawcza dotycząca zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w humanizowanym modelu idiopatycznego zwłóknienia płuc.
47_2016_zapytanie 47_2016_załączniki 1 2 3
Warsaw 30/11/2016
Request for Offers No. 47/2016 – IPF
The order carried out as a part of the project titled: Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15) co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle.
We hereby look for Contractor ready to perform the service:
Research service of testing the therapeutic effects of a chitinase inhibitors in a humanized NSG mouse model of lung fibrosis induced by intravenously injection of human cells from IPF patient.
Request for offers Appendices 1 – 3


Warszawa 28/11/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 46/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
Opracowanie drogi syntezy oraz synteza związku organicznego znaczonego izotopem węgla 14C
46_2016_zapytanie 46_2016_załączniki 1_2_3 46_2016_załącznik 4
Warsaw 28/11/2016
Request for Offers No. 46/2016 – IBD The order carried out as a part of the project titled: “Preclinical and Clinical Development of a New Chemical Entity for Asthma and Inflammatory Bowel Disease” (POIR.01.01.01 00-0168/15) co-financed by the National and European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:Elaboration of a synthetic pathway and synthesis of the 14C radiolabeled organic compound 
Request for offers No. 46_2016 46_2016_appendicse 1 2 3 46_2016_appendix 4


Warszawa 18/11/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 45/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:
Regału na klatki dla zwierząt laboratoryjnych, myszy, w systemie klatek indywidualnie wentylowanych wraz z wyposażeniem.
45_2016_zapytanie 45_2016_zalaczniki_1_2_3


Warszawa, 16/11/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 44/2016 – STRATEGMED z dnia 03.11.2016Przedmiot zamówienia: Chromatograf gazowy z detektorami: masowym (MS) i płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz niezbędnym wyposażeniem Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:  ANABIOT Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie ANABIOT


Warszawa 14/11/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 43/2016 – PRECIOUS z dnia 02.11.2016Przedmiot zamówienia: Zakup Zestawu do analizy Real-time PCR Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:  BIO-RAD Polska Sp. z o.o.Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie BIO-RAD Polska Sp. z o.o.


Warszawa 08/11/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 41/2016 – IBD/IPF z dnia 24.10.2016Przedmiot zamówienia: Zakup pipet automatycznych 1–kanałowych Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:  Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.


Warszawa 08/11/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 37/2016 – STRATEGMED/IPF z dnia 06/10/2016Przedmiot zamówienia: „Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi, w rozpuszczalniki organiczne, aceton techniczny, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, płytki TLC, materiały zużywalne, artykuły BHP oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”   Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili: – w częściach I, IV firma VWR International Sp. z o.o. – w części  II firma Idalia Ireneusz Wolak Sp.j. – w części III firma Labo-Mix Sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław – w części V firma  Solaris Venture Sp. z o.o. w części VI firma Alfachem Sp. z o.o w części VII firma Szort BHP S.C. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach ofert złożonych przez wyżej wymienionych oferentów.


Warszawa 03/11/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 44/2016 – STRATEGMED W związku z realizacją projektu STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: Chromatograf gazowy z detektorami: masowym (MS) i płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz niezbędnym wyposażeniem 44_2016_Zapytanie 44_2016_załączniki


Warszawa 03/11/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 38/2016 – IBD z dnia 07/10/2016
Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Warszawie w rozpuszczalniki organiczne, aceton do mycia szkła laboratoryjnego, rozpuszczalniki bezwodne, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, rozpuszczalniki do UHPLC, materiały zużywalne, artykuły BHP oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili:
– w częściach I, IV, VIII, IX i X przedstawiła Firma VWR International Sp. z o.o. – w częściach  III i V przedstawiła firma Sigma Aldrich – w części II firma Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych – w częściach VI i VII Merck Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach ofert złożonych przez wyżej wymienionych oferentów.


Warszawa 02/11/2016Ogłoszenie wyników postępowania Nr 40/2016 – STRATEGMED z dnia 19.10.2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na dostawę kulek homogenizujących, pustych probówek na kulki homogenizujące oraz gotowych probówek z kulkami homogenizującymi,  kompatybilnych z homogenizatorem Minilys® (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000), przedstawiła Firma TK BIOTECH Sp. z o. o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie TK BIOTECH Sp. z o. o.


Warszawa 02/11/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 43/2016 – PRECIOUS W związku z realizacją projektu PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089) współfinansowanego ze środków UE  OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Zestaw do analizy Real-time PCR 43_2016_zapytanie 43_2016_załączniki


Warszawa, 24/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 41/2016 – IBD / IPF  W związku z realizacją projektuów IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę pipet automatycznych 1-kanałowych 41_2016_Zapytanie ofertowe41_2016_Załączniki 1, 2, 3


Warszawa, 24/10/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 39/2016 – 2.3.4 z dnia 12.10.2016 Usługa polegająca na wykonaniu dwóch analiz opłacalności wdrożenia technologii dotyczących nowych związków drobnocząsteczkowych, stanowiących innowacyjne terapie chorób o podłożu zapalnym dla Zgłoszenia w trybie PCT: „Substituted amino triazoles useful as acidic mammalian chitinase inhibitors” oraz Zgłoszenia dotyczącego zastrzeżenia pierwszeństwa przed USPTO oraz UP RP: „Zastosowanie inhibitorów Chit-1 w idiopatycznym włóknieniu płuc i innych chorobach o podłożu zapalnym” Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma BM Consulting Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez: BM Consulting Sp. z o.o.


Warszawa, 20/10/2016 AKTUALIZACJA FORMULARZA OFERTOWEGO DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Nr 38/2016 – IBDZamawiający informuje iż zmianie uległ Załącznik nr 1 do Zaproszenia  Nr 38/2016 – IBD – uaktualnienie dotyczy poprawy oczywistych omyłek pisarskich w numerach CAS zamawianych towarów. Wprowadzona poprawka dotyczy jedynie Załącznika nr 1 nie zmienia treści przedmiotowego Zaproszenia oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert.38_2016_załaczniki 1_2_3_poprawka


Warszawa, 19/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 40/2016 – STRATEGMED W związku z realizacją projektu STRATEGMED:„PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę kulek homogenizujących, pustych probówek na kulki homogenizujące oraz gotowych probówek z kulkami homogenizującymi,  kompatybilne z homogenizatoremMinilys® (nr. katalogowy producenta MINILYS 06404.200.RD000). Zaproszenie do składania ofert nr 40/2016 Załączniki_do_zapytania_40_2016 Załącznik 4 do zapytania 40_2016


Warszawa, 19/10/2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego Nr 37/2016 – STRATEGMED/IPF dotyczącego „ Zaopatrzenia laboratorium chemicznego w Łodzi w rozpuszczalniki organiczne, aceton techniczny, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, płytki TLC, materiały zużywalne, artykuły BHP oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy” z dnia 06/10/2016. Zamawiający, w związku z omyłką pisarską wprowadza zmiany w części nr 6 zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego.Termin składania ofert na cz.6 zapytania 37/2016 zostaje wydłużony do 26/10/2016 godz 23:59. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załączniki_1_2_3_Strategmed_IPF_poprawka Załącznik_4_Strategmed_IPF


Warszawa, 18/10/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 36/2016 – IBD z dnia 06.10.2016 Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza dotycząca zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w mysim modelu astmy indukowanej Aspergillus fumigatus Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Cedars-Sinai Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez: Cedars-Sinai


Warszawa, 12/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 39/2016 – 2.3.4 W związku z realizacją projektu: „Uzyskanie skutecznej ochrony międzynarodowej dla nowych związków drobnocząsteczkowych, stanowiących innowacyjne terapie chorób o podłożu zapalnym” (POIR.02.03.04-14-0066/16) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 39/2016 – 2.3.4Załączniki_do_zapytania_39_2016


Warszawa, 07/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 38/2016 – IBD W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Warszawie w rozpuszczalniki organiczne, aceton do mycia szkła laboratoryjnego, rozpuszczalniki bezwodne, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, rozpuszczalniki do UHPLC, materiały zużywalne, artykuły BHP oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.” Zaproszenie do składania ofert nr 38/2016-IBD Załączniki do zaproszenia do składania ofert nr 38/2016 – IBD Załącznik_4_IBD.docx


Warszawa, 06/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 37/2016 – STRATEGMED/IPF W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert dotyczące: Zaopatrzenia laboratorium chemicznego w Łodzi w rozpuszczalniki organiczne, aceton techniczny, odczynniki nieorganiczne, rozpuszczalniki deuterowane, żel krzemionkowy, płytki TLC, materiały zużywalne, artykuły BHP oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Zapytanie_ofertowe_37_2016_Strategmed_IPF Załączniki_1_2_3_Strategmed_IPFZałącznik_4_Strategmed_IPF


Warszawa, 06/10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 36/2016 – IBD W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Wykonanie usługi badawczej dotyczącej zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w mysim modelu astmy indukowanej Aspergillus fumigatus Zaproszenie do składania ofert nr 36/2016-IBD Załączniki do zaproszenia do składania ofert nr 36/2016 – IBD Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr 36/2016 – IBD_eng Załącznik_2_3 do zaproszenia do składania ofert nr 36/2016 – IBD_eng


Warszawa, 13/09/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 34/2016 – IBD z dnia 26.08.2016
Przedmiot zamówienia: Dostawa kolumn semipreparatywnych i analitycznych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC)
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma LumiSep Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez: LumiSep Sp. z o.o.


Warszawa, 30/08/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 35/2016 – IBD W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę ekstraktu roztoczy kurzu domowego House Dust Mite (D. pteronyssinus)- dostrczany w fiolkach 25 ml, w formie liofilizowanej, o zawartości białka minimum 20 mg/vial. Zaproszenie do składania ofert nr 35/2016-IBD Załączniki do zaproszenia do składania ofert nr 35/2016 – IBD


Warszawa, 26/08/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 34/2016 – IBDW związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę Kolumn semipreparatywnych i analitycznych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC)Zaproszenie do składania ofert nr 34/2016 – IBD Załączniki do zaproszenia do składania ofert nr 34/2016 – IBD


Warszawa, 22/08/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 33/2016 – IBD z dnia 11/08/2016 Przedmiot zamówienia: usługa w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie przygotowania formalnego spotkania, typu „Scientific Advice”, z przedstawicielami niemieckiego urzędu ds. rejestracji produktów leczniczych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM) Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma L2D Services SARL Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty L2D Services SARL


Warszawa, 12/08/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 32/2016 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 04.08.2016Przedmiot zamówienia: Zawarcie umów ramowych dotyczących sukcesywnego zaopatrzenia w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych: Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawili: – w części I i II przedstawiła Firma Animalab Sp. z.o.o, – w części III, IV i V przedstawił Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach ofert złożonych przez: – Animalab Sp. z.o.o  w części I i II – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN  w części III, IV i V


Warszawa, 11/08/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 33/2016 – IBD W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „Usługę w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie przygotowania formalnego spotkania, typu „Scientific Advice”, z przedstawicielami niemieckiego urzędu ds. rejestracji produktów leczniczych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM)”Zapytanie_ofertowe_scientific_advice_meeting_33_2016_IBD Attachments_1_2_3 PL_ENG_33_2016_IBD


Warszawa, 4/08/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 32/2016– STRATEGMED/IBD/IPF W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert dotyczące: Zawarcia umów ramowych dotyczących sukcesywnego zaopatrzenia w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych.NOWE_Zapytanie_Ofertowe_Zwierzeta_32_2016_S_I_I_20160804.pdf Zalaczniki_1_2_3__NOWE_Zwierzaki_32_2016_S_I_I_20160804.doc


Warszawa, 02/08/2016 Ogłoszenie wyników postępowania 28/2016 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 24/06/2016 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że żadna z ofert nie spełniła wymagań zawartych w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert.


Warszawa, 27/07/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2016 – YKL-40 z dnia 15/07/2016 Przedmiot zamówienia: usługa badawcza polegająca na otrzymaniu wysokooczyszczonego, ludzkiego białka YKL-40 oraz analizie strukturalnej 6 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie. Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Polskiej Akademii Nauk oferty.


Warszawa, 27/07/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 29/2016 – IBD/IPF/YKL-40 Z DNIA 17.07.2016 Przedmiot zamówienia: usługa analizy ilościowej nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii NaukKomisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oferty


Warszawa, 26/07/2016 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 31/2016 – YKL-40 z dnia 15/07/2016 Przedmiot zamówienia: usługa badawcza dotycząca zbadania efektu przeciwnowotworowego nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków w modelach glejaka in vivo. Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oferty


Warszawa, 17/07/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 29/2016– IBD/IPF/YKL-40

W związku z: 1) realizacją projektów

„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz  

„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

2) ubieganiem się o dofinansowanie w ramach lipcowego naboru projektów w Konkursie nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., pod roboczym tytułem Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:

Analizy ilościowej nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas.

Zapytanie_ofertowe_spektrometria_mas_29_2016_IBD_IPF_YKL-40

Załaczniki_1_2_3_Spektrometria


Warszawa, 15/07/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 31/2016 – YKL-40 W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach lipcowego naboru projektów w Konkursie nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., pod roboczym tytułem Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: Usługę badawczą dotyczącą zbadania efektu przeciwnowotworowego nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w modelach glejaka in vivo.Zapytanie_Ofertowe_YKL-40_model_glejaka_20160715_final Zalaczniki_1_2_3_zapytanie_31_2016_YKL40_20160715.docx


Warszawa, 15/07/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 30/2016–YKL-40 W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach lipcowego naboru projektów w Konkursie nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., pod roboczym tytułem Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: usługi badawczej polegającej na otrzymaniu wysokooczyszczonego, ludzkiego białka YKL-40 oraz analizy strukturalnej 6 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie. Zapytanie_Ofertowe_YKL-40_krystalografia_30_2016_YKL40_20160715.pdfZałaczniki_1_2_3_Krystalografia_YKL40_20160715.doc


Warszawa, 06/07/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 27/2016 – IBD z dnia 24/06/2016
Przedmiot zamówienia: usługa w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie przedklinicznych badań toksykologicznych i bezpieczeństwa farmakologicznego.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Stephen Peter Close
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej przez Stephen Peter Close oferty


Warszawa,04/07/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 26/2016 – IBD z dnia 17/06/2016
Przedmiot zamówienia: usługa w postaci opracowania formulacji tabletek o szybkim uwalnianiu przeznaczonych do pierwszej i drugiej fazy badań klinicznych.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Pozlab Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej przez Pozlab Sp. z o.o. oferty.


Warszawa, 24/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 28/2016– STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów:
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE,
a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Zawarcia umów ramowych dotyczących sukcesywnego zaopatrzenia w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych.
Zapytanie_Ofertowe_Zwierzeta_28_2016_S_I_I
Załaczniki_1_2_3_Zwierzaki_28_2016_S_I_I_20160624


Warszawa, 24/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 27/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu:
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT”(Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE,
a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
„Usługę w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie przedklinicznych badań toksykologicznych i bezpieczeństwa farmakologicznego”
Zaproszenie_do_składania_ofert_Tox_Expert_27_2016_IBD Załącznik_1_2_3_Tox_Expert_27_2016_IBD


Ogłoszenie wyników postępowania Nr 25/2016 – STRATEGMED z dnia 14.06.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na: Zakup podręcznego mechanicznego homogenizatora kulkowego przedstawiła firma VWR International Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 22/06/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 24/2016 – IBD  z dnia 14.06.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na: Zakup i dostawę wysokiej jakości mikroskopu laboratoryjnego, prostego, świetlnego, do analizy preparatów histologicznych przedstawiła Firma Carl Zeiss.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Carl Zeiss.


Ogłoszenie wyników postępowania Nr 23/2016 – IBD/IPF/STRATEGMED z dnia 01.06.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na:
Zakup wytrząsarki typu Biosan dwu-płytkowej nr kat. PST-60HL lub równoważnej- przedstawiła Firma Biogenet
Zakup wytrząsarki typu Biosan cztero-płytkowej nr kat. PST-60HL-4 lub równoważnej- przedstawiła Firma Biogenet
Zakup wytrząsarki typu Biosan dwu-płytkowej nr kat. PST-100HL lub równoważnej- przedstawiła Firma Biogenet
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Biogenet.


Warszawa, 20/06/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 22/2016 – IPF z dnia 01.06.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej


Warszawa, 17/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 26/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu:
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE,
a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
„Opracowanie formulacji tabletek o szybkim uwalnianiu, przeznaczonych do pierwszej i drugiej fazy badań klinicznych.”
Zaproszenie do Składania Ofert 26_2016_IBD Załącznik 1 – Podstawowe Informacje Techniczne_26_2016_IBD. Załącznik 2 – CDA 26_2016_IBDZałącznik_3_4_5_26_2016_IBD


Warszawa, 14/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 25/2016 –Strategmed

W związku z realizacją projektu: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED”  Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zakupu podręcznego mechanicznego homogenizatora kulkowego”
Zapytanie_ofertowe_homogenizator Załaczniki_1_2_3_25_2016_S_homogenizator


Warszawa, 14/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 24/2016–IBD 
W związku z realizacją projektu:
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT”(Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE,
a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert na:
„Zakup wysokiej jakości mikroskopu laboratoryjnego, prostego, świetlnego, do analizy preparatów histologicznych”
Zapytanie_ofertowe_mikroskop Załaczniki_1_2_3_2016_IBD_mikroskop


  Warszawa, 03/06/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 21/2016 – STRATEGMED z dnia 13.05.2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert na: Przeprowadzenie audytu planu rozwoju przedklinicznego związku OATD-01 w celu wykazania braków oraz zakresu wymaganych uzupełnień umożliwiających dopuszczenie OATD-01 do badań klinicznych pierwszej fazy (first time in human FTIH clinical trial)” przedstawiła firma L2D Services SARL.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez firmę L2D Services SARL.


Warszawa, 01/06/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 23/2016 –IBD/IPF/STRATEGMED W związku z realizacją projektów:
PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,
OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: „Zakupu wytrząsarek do mikropłytek z funkcją grzania”
Zapytanie_Ofertowe_wytrząsarki_do_płytek_20160601
ZaBaczniki_1_2_3__Wytrz_sarki_do_pBytek_2


Warszawa, 01/06/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 22/2016– IPF

W związku z realizacją projektu: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
usługi badawczej polegającej na otrzymaniu bardzo czystych preparatów wskazanych przez zamawiającego białek oraz analizy strukturalnej 12 wariantów oddziaływań uzyskanych białek w kompleksach z kluczowymi związkami w programie.
Zapytanie_Ofertowe_krystalografia_2_20160601 Załaczniki_1_2_3_Krystalografia


Warszawa 20/05/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 20/2016 – IBD/IPF
Przedmiot zamówienia
Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań translacyjnych, tworzenia i walidacji modeli zwierzęcych w obszarze chorób autoimmunologicznych o podłożu zapalnym oraz interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych.
 Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:
Dr Paweł Dobrzański
 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert panu dr Pawłowi Dobrzańskiemu


Warszawa, 17/05/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2016 – IBD z dnia 19/02/2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Charles River. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Charles River.


Warszawa, 17/05/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 17/2016 – IBD z dnia 14/04/2016
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Krisan Biotech Co. Ltd. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Krisan Biotech Co. Ltd.


Warszawa, 13/05/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 21/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
„Przeprowadzenie audytu planu rozwoju przedklinicznego związku OATD-01 w celu wykazania braków oraz zakresu wymaganych uzupełnień umożliwiających dopuszczenie OATD-01 do badań klinicznych pierwszej fazy (first time in human FTIH clinical trial)”
Zapytanie_ofertowe_21_2016_IBD Załącznik_1_2_3 PL_ENG_21_2016_IBD


Warszawa, 12/05/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2016-IBD/IPF
W związku z realizacją projektów:
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT”(POIR.01.01.01‑00-0168/15) oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań translacyjnych, tworzenia i walidacji modeli zwierzęcych w obszarze chorób autoimmunologicznych o podłożu zapalnym oraz interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych.
Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy doświadczalnej in vitro i in vivo w różnych modelach chorób o podłożu zapalnym, w szczególności związanych z odpowiedzią układu immunologicznego.
Zapytanie_Ofertowe_20_2016_IBD_IPF_Expert_translacyjny Zalacznik_1_2_3_expert_translacyjny_2016_IBD_IPF


Warszawa, 12/05/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 18/2016 –STRATEGMED/IPF z dnia 21/04/2016
We wskazanym przez Zamawiającego terminie nie została złożona żadna oferta.


Warszawa, 28/04/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 19/2016 – IBD z dnia 20.04.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma The University of Melbourne. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie The University of Melbourne.


Warszawa, 21/04/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 18/2016 –STRATEGMED/IPF
W związku z realizacją projektów: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED” – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego(Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi w suchy lód przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_ofertowe_suchy lód Lodz_18_2016_S_I
Zalaczniki_1_2_3_18_2016_suchy lód Lodz


Warszawa, 20/04/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 19/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert na:
Usługę badawczą dotyczącą zbadania aktywności biologicznej inhibitorów chitynaz w mysim modelu astmy indukowanej owalbuminą.
Zapytanie_ofertowe_model_OVA_19_2016_IBD Załaczniki_1_2_3_zapytanie_19_2016_IBD


Warszawa, 14/04/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 17/2016-IBD THE REQUEST FOR AN OFFER No 17/2016-IBD
W związku z realizacją projektu „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)  współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprosza do składania ofert na:
„Usługę syntezy substancji aktywnej OATD-01 zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)”„The synthesis of Active Pharmaceutical Ingredient – OATD-01 in compliance with cGMP”
The Request for an Offer_Zaproszenie do składania ofert_17_2016_IBD The Attachment_1_Zalacznik_1_PL_ENG The Attachment_2_Zalacznik_2_PL_ENG The Attachment_4_Zalacznik_4_PL_ENG


Warszawa, 28/03/2016  
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2016 – IBD/IPF z dnia 18.03.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła: Część 1 – Firma Meranco Sp. z o.o. Część 2 – Firma Equimed S. J. Część 3 – Firma Donserv
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty w części 1 Firmie Meranco Sp. z o.o., w części 2 Firmie Equimed S. J., w części 3 – Firmie Donserv.


Warszawa, 28/03/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 15/2016 –  STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 18/03/2016 r.
Część 1– Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w suchy lód Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Część 2- Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w gazy techniczne i specjalnego przeznaczenia Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma AirProducts Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty firmie AirProducts Sp. z o.o.
Część 3 – Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi w suchy lód We wskazanym przez Zamawiającego terminie nie została złożona żadna oferta.
Część 4 – Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi w gazy techniczne i specjalnego przeznaczenia Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma AirProducts Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie AirProducts Sp. z o.o.


Warszawa, 23/03/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 14/2016 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 15.03.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Life Technologies Polska Sp. z o.o.Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o.


Warszawa, 18.03.2016.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 –IBD/IPF

W związku z realizacją projektów „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz  

„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego: Pipety automatyczne 1–kanałowe i 12 kanałowe, pipetory do pipet serologicznych”
Zapytanie 16/2016 Załaczniki_1_2_3_16_2016_I_I


Warszawa, 18/03/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
 „Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie oraz laboratorium chemicznego w Łodzi w suchy lód oraz gazy techniczne i specjalnego przeznaczenia wraz z dzierżawą butli przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_ofertowe_15_2016_S_I_I Załaczniki_1_2_3_15_2016_S_I_I


Ogłoszenie wyników postępowania Nr 13/2016 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 09.03.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma NanoTemper Technologies GmbHKomisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie NanoTemper Technologies GmbH


Warszawa, 18/03/2016
 Ogłoszenie wyników postępowania Nr 11/2016 –  STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 09/03/2016 r.
Część 1- Odczynniki do syntez
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma SOLARIS VENTURE Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez firmę SOLARIS VENTURE Sp. z o.o.
Część 2- Odczynniki o rozpuszczalniki przeznaczone do pracy z aparatami HPLC i LC-MS
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma VWR International Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez firmę VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 17/03/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 12/2016 STRATEGMED / IBD / IPF z dnia 09/03/2016
Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na oznaczaniu parametrów ADMET/farmakologicznych nowych związków drobnocząsteczkowych jako potencjalnych leków.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Eurofins Cerep SA
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Eurofins Cerep SA


Warszawa, 15/03/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 14/2016 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w odczynniki do biologii molekularnej na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_Ofertowe_14_2016_S_I_I_biologia_molekularna Załaczniki_1_2_3_biologia_molekularna_14_2016_S_I_I


Warszawa, 09/03/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 13/2016 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w odczynniki i materiały zużywalne do mikrotermoforezy w ramach realizowanych projektów”
Zapytanie_ofertowe_13_2016_S_I_I_odczynniki_mikrotermoforeza Załaczniki_1_2_3_zapytanie_13_2016_S_I_I


Warszawa, 09/03/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12 – STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Usługi badawczej polegającej na oznaczaniu parametrów ADMET/farmakologicznych nowych związków drobnocząsteczkowych jako potencjalnych leków.
Zapytanie_Ofertowe_oznaczenia_12_2016_S_I_I Załaczniki_1_2_3_zapytanie_12_2016_S_I_I


Warszawa, 09/03/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 11/2016 – STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
 „Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Warszawie i w Łodzi w odczynniki do syntez oraz odczynniki i rozpuszczalniki przeznaczone do pracy z aparatami HPLC i LC-MS przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_11_2016_S_I_I Załaczniki_1_2_3_zapytanie_11_2016_S_I_I_


Warszawa, 08/03/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 10/2016 STRATEGMED / IBD / IPF z dnia 29/02/2016
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały do eksperymentów in vivo oraz w materiały do analizy histopatologicznej i archiwizacji próbek na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski.


Warszawa, 29/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 10–STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały do eksperymentów in vivo oraz w materiały do analizy histopatologicznej i archiwizacji próbek na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie Ofertowe_biologia_histo_in_vivo_10_S_I_I
Zalaczniki_1_2_3_histo_in_vivo_10_2016_S_I_I


Warszawa, 29/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 9/2016 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),  
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w odczynniki do biologii molekularnej na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_Ofertowe_9_2016_S_I_I_biologia_molekularna Załaczniki_1_2_3_biologia_molekularna_9_S_I_I


Warszawa, 29/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR  8/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków UE  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem”.
Zapytanie_ofertowe_zmywarka_8_2016_IBD Załaczniki_1_2_3_zmywarka_8_2016_IBD


29/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2016 STRATEGMED / IBD / IPF 
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w jednorazowe plastiki do badań in vitro na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Polgen sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Polgen


Warszawa, 19/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 6/2016-IBD
THE REQUEST FOR AN OFFER No 6/2016-IBD
W związku z realizacją projektu „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)  współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:
Usługę badawczą obejmująca badania toksykologiczne w standardzie GLP The research service concerning the toxicology studies conducted in compliance with GLP
Zapytanie Ofertowe_The_Request for an Offer_6_2016_IBD_toksykologia_toxicology Załacznik_1_The Attachment_1_TOX_PL_ENG Zalacznik_2_The Attachment_2_Tox_PL_ENG_kwalifikacje_techniczne_technical_qualifications Załącznik_3_The_Attachment_3_CDA


Warszawa, 18/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2016 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
 „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w jednorazowe plastiki do badań in vitro na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie_Ofertowe_7_2016_S_I_I_biologia_plastiki_in_vitro Zał_nr_1_2_3_plastiki in vitro


Warszawa, 10/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2016 IBD  z dnia 31/01/2016
Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej, mające na celu ustalenie ścieżek metabolicznych otrzymanych związków, określenie form krystalicznych badanych substancji oraz zapewnienie dostępu do samoobsługowego spektrometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Uniwersytet Warszawski – Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych


Warszawa, 09/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2016 – IBD z dnia 26.01.2016 r.Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma VWR International Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez Firmę VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 08/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 02/2016 – Strategmed/IPF z dnia 26.01.2016.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła:
Część 1 – Firma Biogenet
Część 2 – Firma Kendrolab Sp. z o.o.
Część 3 – Firma Biotech Polska Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty w części 1 Firmie Biogenet, w częsci 2 Firmie Kendolab Sp. z o.o., w części 3 – Firmie Biotech Polska Sp. z o.o.


Warszawa, 05/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2016 – IBD z dnia 28.01.2016 r.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma TK Biotech. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie TK Biotech.


Warszawa, 05/02/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2016 – IBD z dnia 27.01.2016 r.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Danlab Danuta Katryńska. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Danlab Danuta Katryńska.


Warszawa, 02/02/2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego Nr 04/2016 –  IBD dotyczącego „Zakupu multidetekcyjnego czytnika płytek wraz urządzeniem sterującym oraz oprogramowaniem umożliwiającym pomiar i analizę danych” z dnia 28.01.2016 r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego: W pkt. III Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Luminescencja
Zakres dynamiczny- nie mniej niż 7 dekad
ulega zmianie na:
Luminescencja Zakres dynamiczny – Nie mniej niż 6 dekad
oraz
b) Detekcja „AlphaScreen/AlphaLisa” Wbudowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na płytce
usunięciu ulega parametr
Wbudowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na płytce
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Nowy formularz oferty: Zapytanie_ofertowe_4_2016_IBD_czytnik


Warszawa, 1/02/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2016–IBD
Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert, do opublikowanego na naszej stornie internetowej Zaproszenia do składania ofert Nr 1/2016-IBD, zostaje przedłużony do 05/02/2016 do godziny 23:59.


Warszawa, 31/01/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2016-IBD 
W związku z realizacją projektu „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)  współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:
Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej, mające na celu ustalenie ścieżek metabolicznych otrzymanych związków, określenie form krystalicznych badanych substancji oraz zapewnienie dostępu do samoobsługowego spektrometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Zapytanie_Ofertowe_5_2016_IBD Załaczniki_1_2_3_zapytanie_5_2016


Warszawa, 28/01/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016- IBD
W związku z realizacją projektu „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie doskładania ofert dotyczących:
Zakupu multidetekcyjnego czytnika płytek wraz urządzeniem sterującym oraz oprogramowaniem umożliwiającym pomiar i analizę danych.
Zapytanie_ofertowe_4_2016_IBD_czytnik Załaczniki_1_2_3_4_2016_IBD_aparatura_czytnik


Warszawa, 27/01/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków UE w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące
Dostawy laboratoryjnej szafy chłodniczej
Zapytanie_ofertowe_3_2016_IBD_szafa_chłodnicza Załaczniki_1_2_3_03_2016_IBD_szafa chłodnicza


Warszawa, 26/01/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016– STRATEGMED/IPF
W związku z realizacją projektów PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED.” (Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) współfinansowanego w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczących:
„Zakupu aparatury: inkubator CO2, inkubator CO2 wyposażony w wytrząsarkę, komora laminarna klasy II”
Zapytanie_ofertowe_2_2016_STRATEGMED_IPF_inkubatory_laminary_20160126 Załaczniki_1_2_3_02_2016_Strategmed_IPF_aparatura


Warszawa, 26/01/2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2016–IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:
Drobny sprzęt laboratoryjny oraz laboratoryjne wyroby szklane
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.lipner@oncoarendi.com do dnia 02/02/2016 do godz.: 00:00.
Zapytanie ofertowe 1/2016 Załaczniki_1_2_3_zapytanie_1_2016_IBD_20160126


Warszawa, 09/01/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 18/2015 IBD  z dnia 31/12/2015
Przedmiot zamówienia: usługa badawczych konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań farmakologicznych, planowania eksperymentów i analizy danych z modeli / testów komórkowych in vitro oraz modeli zwierzęcych in-vivo, interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych opracowanych przez OncoArendi.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Conway Pharma Group Consulting
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Conway Pharma Group Consulting.


Warszawa, 9/01/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 13/2015 IBD/IPF  z dnia 30/12/2015
Przedmiot zamówienia: usługa konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań translacyjnych, tworzenia i walidacji modeli zwierzęcych w obszarze chorób autoimmunologicznych o podłożu zapalnym oraz interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił prof. dr hab. Jakub Gołąb
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty prof. dr hab. Jakubowi Gołąbowi


Warszawa, 07/01/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 12/2015 – STRATEGMED z dnia 14/12/2015
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI”.Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty złożonej przez firmę „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI”.


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 20/2015-IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01‑00-0168/15) oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.  (dalej OncoArendi) zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie planowania badań i przeprowadzenia analiz farmakokinetyki i metabolizmu związków opracowanych przez OncoArendi w gryzoniach i ssakach wyższego rzędu w poszukiwaniu terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. IBD – Inflammatory Bowel Disease), astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) oraz idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis). Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w ośrodkach badawczych i w przemyśle farmaceutycznym, w szczególności w prowadzeniu, nadzorowaniu i wykonywaniu analiz wyników badań farmakokinetycznych, metabolizmu i bioanalityki na etapie przedklinicznym poszukiwania i rozwoju nowych leków (ang. drug discovery & development).
Zapytanie_Ofertowe_2015_IBD_IPF_Expert6 Zalacznik_1_2_3_expert6_20_2015_IBD_IPF


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 19/2015-IBD / IPF
W związku z realizacją projektów: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01‑00-0168/15) oraz
„OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.  (dalej OncoArendi) zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań biologicznych in vivo, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. IBD – Inflammatory Bowel Disease), astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) oraz idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis). Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym, w szczególności w prowadzeniu i nadzorowaniu badań in-vivo na etapie przedklinicznym poszukiwania i rozwoju nowych leków (ang. drug discovery & development) w obszarze chorób o podłożu zapalnym.
Zapytanie_Ofertowe_2015_IBD_IPF_Expert5 Zalacznik_1_2_3_expert5_19_2015_IBD_IPF


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 18/2015-IBD 
W z związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.  (dalej OncoArendi) zaprasza do składania ofert dotyczących:
świadczenia usług badawczych w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań farmakologicznych, planowania eksperymentów i analizy danych z modeli / testów komórkowych in vitro oraz modeli zwierzęcych in-vivo, interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych opracowanych przez OncoArendi.
Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w nadzorowaniu badań grupy biologicznych i farmakologicznych w firmach farmaceutycznych, w tym w obszarze celów terapeutycznych chitynaz.
Zapytanie_Ofertowe_18_2015_IBD Zalacznik_1_2_3_biol_18_2015_IBD


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 17/2015-IBD 
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.  (dalej OncoArendi) zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań biologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych astmy, w szczególności na unikalnych modelach „myszy humanizowanych”, symulujących procesy patofizjologiczne zachodzące u pacjentów chorych na astmę oskrzelową, oraz interpretacji i analizy wyników badań biologicznych w kontekście ich aspektów translacyjnych. Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z tego typu unikalnymi modelami badawczymi, których celem jest identyfikacja molekularnego mechanizmu działania badanych związków pod kątem ich docelowego działania u pacjentów.
Zapytanie_Ofertowe_2015_IBD_Expert4 Zalacznik_1_2_3_expert4_17_2015IBD_


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2015-IBD/IPF 
W związku z realizacją projektów: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.   zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań farmakologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi in vitro, in vivo, oraz na materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ang. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) i/lub astmę oskrzelową oraz idiopatyczne włóknienie płuc (ang. IPF – Idiopathic Pulmonary Fibrosis) tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy w tych obszarach na każdym etapie rozwoju leku aż do pierwszych faz badań klinicznych.Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle farmaceutycznym, w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych leków (ang. drug discovery & development) w obszarze chorób dróg oddechowych o podłożu zapalnym.
Zapytanie_Ofertowe_2015_IPF_IBD_Expert3 Zalacznik_1_2_3_expert3_16_2015_IBD_IPF_20151231


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2015-IPF
W związku z realizacją projektu: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. (dalej OncoArendi) zaprasza do składania ofert dotyczących:
Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań translacyjnych, w tym badań efektu substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi na komórki i tkanki ludzkie, w szczególności pochodzące od pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ang COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Fibrosis) i/lub astmę oskrzelową oraz interpretacji i analizy danych biologicznych w kontekście ich aspektów translacyjnych.  Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z unikalnymi modelami badawczymi wykorzystującymi komórki i fibroblasty oraz tkanki (skrawki płuc), umożliwiającymi m.in. badanie wpływu leków na mechanizm skurczu i rozszerzania oskrzeli.
Zapytanie_Ofertowe_2015_IPF_Expert2 Zalacznik_1_2_3_expert2_15_2015_IPF


Warszawa, 31/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 14/2015-IPF  W związku z realizacją projektu: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących:

Konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań translacyjnych, w szczególności badań efektu substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych choroby Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. Idiopathic Pulmonary Fibrosis – IPF) oraz interpretacji i analizy wyników badań biologicznych w kontekście ich aspektów translacyjnych.  Poszukujemy wykonawców dysponujących osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z humanizowanymi modelami zwierzęcymi(myszy, szczury) Zapytanie_Ofertowe_2015_IPF_Expert1
Zalacznik_1_2_3_expert1_14_2015_IPF


Warszawa, 30/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 13/2015 – IBD/IPF
W związku z realizacją projektów: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) oraz „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), w załączeniu przekazujemy zapytanie ofertowe dotyczące
świadczenia usług badawczych w postaci konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań translacyjnych, tworzenia i walidacji modeli zwierzęcych w obszarze chorób autoimmunologicznych o podłożu zapalnym oraz interpretacji i analizy danych biologicznych zbieranych w procesie poszukiwania nowych leków małocząsteczkowych.
Zapytanie_Ofertowe_2015_IBD_IPF_Expert_immunolog Zalacznik_1_2_3_expert_immunolog_13_2015_IBD_IPF


Warszawa, 21/12/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 11/2015 IPF  z dnia 11/12/2015Przedmiot zamówienia: usługa badawcza analizy materiału pobranego od pacjentów z IPF, POChP i sarkoidozą
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Warszawski Uniwersytet Medyczny
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu


Warszawa, 21/12/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 10/2015 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 11.12.2015
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert dla poszczególnych części zamówienia przedstawiły Firmy:

Część 1 – POLGEN Sp. z o.o.

Część 3 – Merck Sp. z o.o.

Część 4 – DIAG-MED

Część 5 – LifeTechnologies Polska Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmom: Część 1 – POLGEN Sp. z o.o. Część 3 – Merck Sp. z o.o. Część 4 – DIAG-MED Część 5 – LifeTechnologies Polska Sp. z o.o.


Warszawa, 17/12/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2015 – IBD/IPF z dnia 04.12.2015 r.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Santa Cruz Biotechnology Inc.
Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Santa Cruz Biotechnology Inc.


Warszawa, 14/12/2015ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 12/2015–STRATEGMED
W związku z realizacją projektu: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED-Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków krajowych, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:
Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas i niezbędnym wyposażeniem (LC-MS)
Zapytanie_Ofertowe_12_2015_STRATEGMED_LC-MS Załaczniki_1_2_3_LCMS


Warszawa, 11/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 11/2015- IPF
W związku z realizacją projektów: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
wykonania usługi badawczej polegającej na analizie materiału klinicznego pobranego od pacjentów z IPF, POChP i sarkoidozą w celu weryfikacji aktywności biologicznej inhibitorów Chit-1 
Zapytanie_Ofertowe_11_2015_pulmonologia_11_2015_IPF_20151211.pdf
Zalacznik_1_2_3_pulmunologia_11_2015_IPF_20151211.doc


Warszawa, 11/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 10/2015 –STRATEGMED/IBD/IPF

W związku z realizacją projektów:

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) 

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w materiały zużywalne do hodowli komórkowych, biologii molekularnej, produkcji białek rekombinowanych i eksperymentów in vivo oraz w odczynniki do hodowli komórkowych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Zapytanie Ofertowe_10_2015_STRATEGMED_IBD_IPF_biologia Zał_nr_1_2_3_10_2015_STRATEGMED_IBD_IPF.doc


Warszawa, 07/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 9/2015-IPF 
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert:
Na powierzchnię laboratoryjną dla chemików syntetycznych oraz odpłatne korzystanie z aparatury badawczej LCMS
Zapytanie_Ofertowe_9_2015_IPF_najem_lab_lodz_20151207 Zalacznik_1_2_3_Najem_9_2015_IPF


Warszawa, 04/12/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2015- IBD/IPF
W związku z realizacją projektów:
BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz  „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych przez okres 1 roku”
Zapytanie_Ofertowe 2015__IBD_IPF _substraty chitynazy Zalacznik_1_2_3_Substraty_2015_IPFIBD


Warszawa, 04/12/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2015 IPF z dnia 27/11/2015
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badawczej polegającej na ustaleniu struktur krystalograficznych kluczowych związków w programie w kompleksach z białkami hChit1 i YKL40.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił Centre Europeen de Reserche en Biologie et en medecine – CERBM GIE
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Centre Europeen de Reserche en Biologie et en medecine – CERBM GIE


Warszawa, 02/12/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2015 część 4 Odczynniki nieorganiczne –IPF z dnia 23.11.2015 r.
Część 4 – Odczynniki nieorganiczne
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Idalia Ireneusz Wolak Sp.j.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Idalia Ireneusz Wolak Sp.j.


Warszawa, 27/11/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 7/2015-IPF 
W związku z realizacją projektu „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE  CHITOTRIOZYDAZĘ” (nr POIR.01.01.01-00-0551/15) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie usługi badawczej polegającej na ustaleniu struktur krystalograficznych kluczowych związków w programie w kompleksach z białkami hChit1 i YKL40
Zapytanie_Ofertowe_7_2015_IPF_Krystalografia Zalacznik_1_2_3_Krystalografia_7_2015_IPF


Warszawa, 24/11/2016
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2015 STRATEGMED z dnia 13/11/2015
Przedmiot zamówienia: zakup CYTOMETRU
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Merck Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Merck Sp. z o.o.


Warszawa, 23/11/2105
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 – IPF
W związku z realizacją projektu: „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15  ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia laboratorium chemicznego w Łodzi w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”
Część 4: Odczynniki nieorganiczne
Zapytanie_Ofertowe nr_5_2015_IPF_zmiana 5_2015_IPF Załączniki nr_1 5_2015_IPF Załączniki nr_2 5_2015_IPF Załączniki nr_3


Warszawa, 23/11/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2015 – IPF z dnia 29.10.2015 r.

Część 1- Rozpuszczalniki organiczne Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma VWR International Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie VWR International Sp. z o.o.

Część 2- Aceton techniczny Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Idalia Ireneusz Wolak Sp.j.

Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Idalia Ireneusz Wolak Sp.j.

Część 3 – Rozpuszczalniki deuterowane Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Merck Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firma Merck Sp. z o.o.
Część 5 – Żel krzemionkowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Solaris Venture Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firma Solaris Venture Sp. z o.o.


Warszawa, 23/11/2015
Informacja o unieważnieniu części 4 postępowania nr 5/2015- IPF
Unieważenienie_cz_IV_5_IPF


Warszawa, 16/11/2015
Ogłoszenie wyników postępowania 4/2015 – STRATEGMED/IBD/IPF z dnia 23/10/2015
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma VWR International Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach oferty, firmie VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 13/11/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 6/2015 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED.” (Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków krajowych w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU  BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu CYTOMETRU.
Zapytanie_ofertowe_Nr 6_2015_STRATEGMED

2015_STRATEGMED_Załącznik 1_Cytometr

2015_STRATEGMED_Załącznik 2 _Cytometr

2015_STRATEGMED_Załącznik 3 _Cytometr


29/10/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 –IPF
W związku z realizacją projektu: „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0551/15  ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia laboratorium chemicznego w Łodzi w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”
Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

Część 1: Rozpuszczalniki organiczne

Część 2: Aceton techniczny

Część 3: Rozpuszczalniki  deuterowane

Część 4: Odczynniki nieorganiczne

Część 5: Żel krzemionkowy
Zapytanie_Ofertowe nr_5_2015_IPF Załącznik nr 1_5_2015_IPF Załącznik nr 2_5_2015_IPF Załącznik nr 3_5_2015_IPF


23/10/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2015 –STRATEGMED/IBD/IPF
W związku z realizacją projektów:
PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED – Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),
„BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) oraz „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w podstawowe materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”
Zapytanie_Ofertowe 2015_STRATEGMEN_IBD_IPF materiały zużywalne final zmiana tabeli 2015_STRATEGMED_IBD_IPF_Załącznik 1 materiały zużywalne, zmieniona tabela 2015_STRATEGMED_IBD_IPF_Załącznik 2 materiały zużywalne 2015_STRATEGMED_IBD_IPF Załącznik 3 materiały zużywalne


Warszawa, 19/10/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2015 STRATEGMED  z dnia 30/09/2015 oraz zmianami z dnia 07/10/2015
Przedmiot zamówienia: zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego: Mikrowirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami, Pipety automatyczne 1-kanałowe, Pipetor do pipet tradycyjnych (szklanych i plastikowych), Pipeta elektroniczna 1-kanałowa, Pipeta automatyczna 12 kanałowa.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. Z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. Z o.o.


16/10/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2015 –STRATEGMED/ IBD Z DNIA 07.10.2015 R.
Część 5a-  żel krzemionkowy, płyty z żelem krzemionkowym do PLC na podłożu szklanym Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma MERCK Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty, firmie MERCK Sp. z o.o.
Część 5b – płytki z żelem krzemionkowym do TLC na podłożu aluminiowym oraz płytki do TLC na podłożu szklanym Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma SOLARIS VENTURE Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty, firmie SOLARIS VENTURE Sp. z o.o.


12/10/2015
Informacja o unieważnieniu Zapytania  NR  2/2015 – STRATEGMED na:
„Zakup aparatury: Wirówka stołowa z możliwością wymiany rotorów, z chłodzeniem, Mikrowirówka stołowa z możliwością wymiany rotorów, bez chłodzenia, Wytrząsarka orbitalna z inkubacją, Termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi, Precyzyjna waga laboratoryjna, Waga analityczna,  Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym, Nablatowa wytrząsarka bakteryjna z chłodzeniem, Nablatowa mini cieplarka bakteryjna”
Unieważnienie_2_2015_STRATEGMED


12/10/2015
Informacja o unieważnieniu Zapytania nr NR  2/2015 – IBD na: „Zakup Spectofotometru”
Unieważnienie_2_2015_IBD


12/10/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2015 –STRATEGMED/ IBD Z DNIA 23.09.2015 R.
Część 1- Rozpuszczalniki organiczne
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma VWR International Sp. z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie VWR International Sp. z o.o.
Część 2- Rozpuszczalniki do UHPLC
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma MERCK Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie MERCK Sp. z o.o.
Część 3 – Rozpuszczalniki deuterowane
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma MERCK Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi  zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firma MERCK Sp. z o.o.
Część 4 – Odczynniki nieorganiczne
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma VWR International Sp. z o.o. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firma VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 12/10/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2015 IBD  z dnia 30/09/2015
Przedmiot zamówienia: zakup dużej wirówki stołowej z możliwością wymiany rotorów, z chłodzeniem oraz małej mikrowirówki  stołowej z możliwością wymiany rotorów, z chłodzeniem.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. Z o.o.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. Z o.o.


Nowe Zapytanie Ofertowe  Nr 1/2015 – STRATEGMED/IBDWarszawa, 07/10/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 – STRATEGMED/IBD
W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED(Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”
Część 5:
Część 5a: Żel krzemionkowy, płyty z żelem krzemionkowym do PLC na podłożu szklanym 5b: Płytki z żelem krzemionkowym do TLC na podłożu aluminiowym oraz płytki do TLC na podłożu szklanym
Zapytanie_Ofertowe nr_1_2015_STRATEGMEN_IBD_Zmiana 1_2015_STRATEGMED_IBD_Załącznik 1 1_2015_STRATEGMED_IBD_Załącznik 21_2015_STRATEGMED_IBD_Załącznik 3


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
UWAGA – zmiana w treści zapytania ofertowego Nr 3/2015 – STRATEGMED:  „Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego: Mikrowirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami, Pipety automatyczne 1–kanałowe, Pipetor do pipet tradycyjnych (szklanych i plastikowych), Pipeta elektroniczna 1-kanałowa, Pipeta automatyczna 12 kanałowa „ z dnia 30.09.2015. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego: W punkcie III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia w opisie Pipet automatycznych  1-kanałowych  wprowadza się dodatkowy zakres objętości pipet: 100-1000 µl Tabela z zakresami objętości  przyjmuje  zapis::

Zakres objętości Ilość
0.1-2.5 µl 1 szt.
0.5 – 10 µl 1 szt.
0.5 – 5 ml 2 szt.
Zestaw trzech pipet:

 • 2-20 µl
 • 20-200 µl
 • 100-1000 µl
2 zestawy
Zestaw trzech pipet:

 • 0.5-10 µl
 • 10-100 µl
 • 100-1000 µl
1 zestaw

Termin składania ofert wydłużony do 17 października 2015 Nowy formularz oferty: Zapytanie_ofertowe_Nr 3_2015_STRATEGMED


Warszawa, 30/09/2105
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 3/2015 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED.” (Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU  BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego: Mikrowirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami, Pipety automatyczne 1–kanałowe, Pipetor do pipet tradycyjnych (szklanych i plastikowych), Pipeta elektroniczna 1-kanałowa, Pipeta automatyczna 12 kanałowa „
Zapytanie_ofertowe_Nr 3_2015_STRATEGMED Załącznik 1_STRATEGMED_3_2015 Załącznik 2_STRATEGMED_3_2015 Załącznik 3_STRATEGMED_3_2015


Warszawa, 30/09/2015
ZAPYTANIE  OFERTOWE NR  2/2015 – STRATEGMED
W związku z realizacją projektu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED.”
(Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU  BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zakupu aparatury: Wirówka stołowa z możliwością wymiany rotorów, z chłodzeniem, Mikrowirówka stołowa z możliwością wymiany rotorów, bez chłodzenia, Wytrząsarka orbitalna z inkubacją, Termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi, Precyzyjna waga laboratoryjna, Waga analityczna,  Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym, Nablatowa wytrząsarka bakteryjna z chłodzeniem, Nablatowa mini cieplarka bakteryjna”
Zapytanie_ofertowe_Nr 2_2015_STRATEGMED Załącznik 1_STRATEGMED_2_2015 Załącznik 2_STRATEGMED_2_2015 Załącznik 3_STRATEGMED_3_2015


Warszawa, 30/09/2015
ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 3/2015 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków UE  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Zakupu dużej wirówki stołowej z możliwością wymiany rotorów, z chłodzeniem oraz małej mikrowirówki  stołowej z możliwością wymiany rotorów,  z chłodzeniem.
Zapytanie_ofertowe_Nr 3_2015_IBD Załącznik nr 1_do_Zapytania_ofertowego_Nr 3_2015_IBD Załącznik nr 2_do_Zapytania_ofertowego_Nr 3_2015_IBDZałącznik nr 3_do_Zapytania_ofertowego_Nr 3_2015_IBD


Warszawa, 30/09/2015
Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2015 – POIG 1.4  z dnia 21/09/2015
Przedmiot zapytania: usługa syntezy substancji aktywnej zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), badanie jej stabilności oraz badania związane z opracowaniem formulacji dla OATD-01.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła Firma Nobilus Ent.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty Firmie Nobilus Ent.


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
UWAGA – zmiana w treści zapytania ofertowego Nr 1/2015 –STRATEGMED/IBD na: „Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy” oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy” z dnia 21.09.2015 r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

 1. W punkcie II – TRYB ZAMÓWIENIA  zmiana treści punktu II.9 z: nie dopuszcza na: dopuszcza .

Punkt II.9. przyjmuje treść: II.9.    W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

 1. w punkcie III – Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia  wprowadza zmiany w Tabeli  1 dotyczących dopuszczalnych rozmiarów opakowań odczynników oraz ilość wody w przypadku rozpuszczalników bezwodnych oraz

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

 1. Część 1: Rozpuszczalniki organiczne
 2. Część 2: Rozpuszczalniki do UHPLC
 3. Część 3: Rozpuszczalniki  deuterowane
 4. Część 4: Odczynniki nieorganiczne
 5. Część 5: Żel krzemionkowy
 1. Zmianie ulega wzór Załącznika nr 1

Termin składania ofert wydłużony do 1 października 2015 Nowy formularz oferty pobierz tutaj Nowy formularz Załącznika nr 1
Inforamacja o unieważnieniu zapytania nr 1/2015 –STRATEGMED/IBD


Warszawa, 22/09/2015
ZAPYTANIE  OFERTOWE   NR  2/2015 – IBD
W związku z realizacją projektu: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT”  (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków UE  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Zakupu Spectofotometru”.
Zapytanie_ofertowe_Nr 2_2015_IBD Załącznik nr 1_do_Zapytania_ofertowego_Nr 2_2015_IBD Załącznik nr 2_do_Zapytania_ofertowego_Nr 2_2015_IBDZałącznik nr 3_do_Zapytania_ofertowego_Nr 2_2015_IBD


Warszawa, 21/09/2015ZAPYTANIE OFERTOWE Nr. 1/2015 – POIG 1.4 – z dnia 21. 09.2015
W związku z realizacją projektu „Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-374/13-00), współfinansowanego ze środków UE w ramach  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące :
 „Wykonania usługi Syntezy substancji aktywnej zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), badanie jej stabilności oraz badania związane z opracowaniem formulacji dla OATD-01”
Zapytanie_Ofertowe nr 1_POIG Załącznik nr 1_1_2015_POIG1.4 Załącznik nr 2_1_2015_POIG1.4 Załącznik nr 3_1_2015_POIG1.4


Warszawa, 21/09/2015ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 –STRATEGMED/IBD
W związku z realizacją projektów:
PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED(Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące:
„Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”.
Zapytanie Ofertowe nr 1/2015 STRATEGMED_IBD Załącznik 1 do zapytania ofertowego 1/2015 STRATEGMED_IBD Załącznik 2 do zapytania ofertowego 1/2015_STRATEGMED_IBD Załącznik 3 do zapytania ofertowego 1/2015 STRATEGMED_IBD


Warszawa, 02/09/2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OATD-01
W związku z realizacją projektu „Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-374/13-00), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. oraz obowiązkiem stosowania zasady uczciwej konkurencji, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące :
Opracowanie procesu syntezy i wytworzenie 2kg wyjściowego substratu do produkcji GMP.
Zaproszenie do składania ofert_OATD-01

meatnetadmZamówienia 2015-2017