Relacje Inwestorskie

O Spółce

OncoArendi Therapeutics SA (OncoArendi) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych, włóknieniowych i nowotworowych.

 • #1

  Światowy lider w obszarze badań nad chitynazami

 • >80 pracowników > 50%

  z tytułem doktora

 • >90 mln PLN

  Pozyskanych środków w rundach prywatnych i IPO

 • 3

  Trzy unikalne platformy badawcze: chitynazowa, arginazowa, deubikwitynazowa

 • >60 zgłoszeń patentowych

  9 przyznanych patentów w USA oraz 13 patentów w UE, Polsce, Afryce Południowej, Kolumbii, Nigerii, Hong Kongu i Chinach

 • >183 mln PLN

  Pozyskanych środków z grantów i dotacji

Strategia Rozwoju

Model biznesowy OncoArendi obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w trzech obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej, arginazowej i deubikwitynazowej).

Pierwszy obszar badań to przede wszystkim choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w tkankach różnych organów, przede wszystkich płuc. Badane cząsteczki to: podwójne inhibitory chitynaz, w tym OATD-01, selektywne inhibitory CHIT-1 oraz modulatory YKL-40. OATD-01 wykazał efektywność w szeregu zwierzęcych modeli chorób układu oddechowego i wątroby wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia. Tak więc jego potencjalne zastosowania obejmują idiopatyczne włóknienia płuc (IPF), sarkoidozę oraz inne śródmiąższowe choroby płuc, jak również niealkoholowe stłuszczeniowej zapalenie wątroby. W październiku 2017 roku pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, a faza pierwsza została z powodzeniem ukończona wiosną 2020 r. potwierdzając profil bezpieczeństwa i dobry efekt farmakodynamiczny kandydata na lek, co umożliwia kontynuację jego dalszego rozwoju w drugiej fazie badań klinicznych.

OncoArendi Therapeutics jest drugą firmą w historii polskiej farmacji, której udało się skutecznie zakończyć pierwszą fazę badań klinicznych dla innowacyjnego leku i jedyną firmą w Polsce, która uzyskała z amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków status leku sierocego w dwóch wskazaniach: idiopatycznego włóknienia płuc i sarkoidozy.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest immuno-onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o dużym potencjale rynkowym. Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z wieloma różnymi typami nowotworów. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i obecnie ukończył podstawowy zakres rozwoju przedklinicznego. Badania kliniczne OATD-02 z udziałem pacjentów OncoArendi planuje rozpocząć w drugiej połowie 2021 roku.

Trzecim obszarem jest nowy program inhibitorów deubikwitynaz.

W 2019 r. realizowano wstępne badania eksploracyjne, w oparciu o blokowanie aktywności tej grupy białek, w szczególności USP7. Opracowano szereg nowych testów przesiewowych oraz testów krzyżowych opartych na naturalnych substratach deubikwitynaz. Obecnie program jest na etapie optymalizacji związków wiodących, które zostały scharakteryzowane na poziomie badań in vitro oraz farmakokinetyki.

Strategia dalszego rozwoju firmy obejmuje kontynuację badań w obszarze selektywnych inhibitorów CHIT1 i modulatorów YKL, zarówno w obszarach nowych leków jak też w obszarze diagnostyki i biomarkerów molekularnych.

W końcu 2021 roku firma planuje wprowadzenie OATD-02 do badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych oraz wyłonienie związku wiodącego w immunoterapii przeciwnowotworowej blokującego deubikwitynazę (USP-7).

Długofalowo firma planuje rozszerzenie swojego portfela projektów w obszarze nowych zastosowań drobnych cząsteczek, np. w obszarze ich odziaływania z RNA.

Akcjonariat

Akcjonariat OncoArendi
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme* 4 135 000 4 135 000 29,64% 29,64%
Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments
sp. z o.o
1 069 000 1 069 000 7,66% 7,66%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 845 000 845 000 6,06% 6,06%
Pozostali 7 902 571 7 902 571 56,64% 56,64%
RAZEM 13 951 571 13 951 571 100,00% 100,00%

*Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają akcji BLACK FOREST SICAV-SIF societe anonyme. Pośrednim właścicielem akcji jest Michał Andrzej Sołowow.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Od dnia 7 kwietnia 2020 r. w skład Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:

Marcin Jan Szumowski – Prezes Zarządu

Sławomir Piotr Broniarek – Członek Zarządu

Rafał Kamiński  – Członek Zarządu

Od dnia 31 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2021 r.)

Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2021 r.)

Mariusz Ryszard Gromek – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA w 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA zwołane na dzień 13 stycznia 2022 r.

Kalendarium inwestora

Data Wydarzenie
31 marca 2021 r. Publikacja raportów rocznych (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) za rok obrotowy 2020 (tj. za okres 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.)
30 kwietnia 2021 r. Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021
27 września 2021 r. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2021
29 października 2021 r. Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021

Ład korporacyjny

Charakterystyka programów motywacyjnych

W Spółce obowiązują obecnie dwa programy motywacyjne:

Program Motywacyjny 2017Czytaj więcej

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część osób uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wykonała już swoje prawa i objęła akcje serii E).

Program Motywacyjny 2020Czytaj więcej

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Informacje finansowe

Prezentacje

Analitycy

Analitycy pokrywający Spółkę:

Imię i nazwisko Instytucja 
Dawid Górzyński BM PKO BP
Katarzyna Kosiorek DM Trigon
Marcin Palenik Millennium DM
Krzysztof Radojewski Noble Securities
Beata Szparaga Ipopema Securities

Analizy

Notowania akcji

Na GPW od 19 kwietnia 2018 r.
Rynek/segment notowań GPW/Równoległy
Sektor (GPW) Biotechnologia
Przynależność do indeksów WIG-Poland, WIG
Ticker GPW OAT
ISIN PLONCTH00011
Liczba wyemitowanych akcji 139 150,01

Oferta Publiczna

Przejdź do zakładki Oferta Publiczna

Raporty Giełdowe OncoArendi

TytułRodzajDataLink Do Plikurodzaj_hfilterrok_hfilter
RB nr 6 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowegostyczeń 25, 2022

RB 6/2022 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

raporty-biezace-espi2022
RB nr 5 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.styczeń 25, 2022

RB 5/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

raporty-biezace-espi2022
RB nr 4 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczejstyczeń 25, 2022

RB 4/2022 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2022
RB nr 3 Powołanie członków Rady Nadzorczejstyczeń 13, 2022

RB 3/2022 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

Załącznik – Życiorysy członków Rady Nadzorczej

raporty-okresowe-espi2022
RB nr 2 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 stycznia 2022 rokustyczeń 13, 2022

RB 2/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 stycznia 2022 roku

raporty-biezace-espi2022
RB nr 1 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 stycznia 2022 rokustyczeń 13, 2022

RB 1/2022 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 stycznia 2022 roku

Załącznik – Treść podjętych uchwał

raporty-biezace-espi2022
RB nr 36 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARgrudzień 29, 2021

RB 36/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2021
RB nr 35 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniegrudzień 17, 2021

RB 35/2021 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Życiorysy Kandydatów do Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2021
RB nr 34 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniagrudzień 17, 2021

RB 34/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

raporty-biezace-espi2021
RB nr 33 Rezygnacje członków organów OncoArendi Therapeutics S.A.grudzień 17, 2021

RB 33/2021 – Rezygnacje członków organów

raporty-biezace-espi2021
RB nr 32 Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABMlistopad 29, 2021

RB 32/2021 – Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABM

raporty-biezace-espi2021
RB nr 31 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówlistopad 19, 2021

RB 31/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2021
RB nr 30 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówlistopad 19, 2021

RB 30/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2021
RB nr 29 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARlistopad 19, 2021

RB 29/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2021
RB nr 28 Uchwała Zarządu OncoArendi Therapeutics SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegolistopad 9, 2021

RB 28/2021 – Uchwała Zarządu OncoArendi Therapeutics SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

raporty-biezace-espi2021
RB nr 27 Informacja nt. wyboru wykonawcy w celu zorganizowania i kompleksowego przeprowadzenia badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02listopad 2, 2021

RB 27/2021 – Informacja nt. wyboru wykonawcy w celu zorganizowania i kompleksowego przeprowadzenia badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02

raporty-biezace-espi2021
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.październik 29, 2021

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za III kwartał 2021

raporty-okresowe-espi2021
RB nr 26 Rejestracja zmiany Statutupaździernik 14, 2021

RB 26/2021 – Rejestracja zmiany Statutu

raporty-biezace-espi2021
Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny OncoArendi Therapeutics SA – 2021wrzesień 27, 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2021

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2021

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2021

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2021

raporty-okresowe-espi2021
RB nr 25 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitentawrzesień 10, 2021

RB 25/2021 – Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

raporty-biezace-espi2021
RB nr 24 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółkiwrzesień 9, 2021

RB 24/2021 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

raporty-biezace-espi2021
RB nr 23 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARsierpień 26, 2021

RB 23/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2021
RB nr 22 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowegosierpień 16, 2021

RB 22/2021 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

raporty-biezace-espi2021
RB nr 21 Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii Esierpień 4, 2021

RB 21/2021 – Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

raporty-biezace-espi2021
RB nr 1 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021lipiec 30, 2021

RB 1/2021 – Informacja nt. stosowania Dobrych Praktyk 2021

Załącznik – Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021

raporty-biezace-ebi2021
RB nr 20 Informacja o otrzymaniu interpretacji podatkowejlipiec 9, 2021

RB 20/2021 – Informacja nt. otrzymania informacji podatkowej

raporty-biezace-espi2021
RB nr 19 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencjęczerwiec 30, 2021

RB 19/2021 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Załącznik – Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2021
RB nr 18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 rokuczerwiec 30, 2021

RB 18/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

raporty-biezace-espi2021
RB nr 17 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 rokuczerwiec 30, 2021

RB 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku

Załącznik – Treść podjętych uchwał

raporty-biezace-espi2021
RB nr 16 Informacja nt. rozszerzenia współpracy z MIBMiK w obszarze Platformy SMRczerwiec 16, 2021

RB 16/2021 – Informacja nt. rozszerzenia współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA rozpoczęcia negocjacji licencyjnych.

raporty-biezace-espi2021
RB nr 15 Powołanie Zarządu na kolejną kadencjęmaj 28, 2021

RB 15/2021 – Powołanie Zarządu na kolejną kadencję.

Życiorysy Członków Zarządu

raporty-biezace-espi2021
RB nr 14 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniamaj 28, 2021

RB 14/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Raport biegłego rewidenta

raporty-biezace-espi2021
RB nr 13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniamaj 28, 2021

RB 13/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

raporty-biezace-espi2021
RB 12K Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR – korekta raportumaj 17, 2021

RB 12/2021K – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR – korekta raportu

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2021
RB nr 12 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARmaj 17, 2021

RB 12/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2021
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.kwiecień 30, 2021

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2021

raporty-okresowe-espi2021
RB nr 11 Rejestracja zmiany Statutukwiecień 26, 2021

RB 11/2021 – Rejestracja zmiany Statutu

raporty-biezace-espi2021
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny OncoArendi Therapeutics SA – 2020marzec 31, 2021

List do akcjonariuszy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za 2020

Roczne sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za 2020

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za 2020

raporty-okresowe-espi2021
RB nr 10 Przyjęcie Strategii Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025marzec 24, 2021

RB 10/2021 – Przyjęcie Strategii Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025

Zarys Strategii Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025

raporty-biezace-espi2021
RB nr 9 Wdrożenie projektów realizowanych przy wsparciu NCBRmarzec 5, 2021

RB 9/2021 – Wdrożenie projektów realizowanych przy wsparciu NCBR

raporty-biezace-espi2021
RB nr 8 Rejestracja zmiany w zakresie kapitału docelowegoluty 24, 2021

RB 8/2021 – Rejestracja zmiany statutu w zakresie dodania kapitału docelowego

raporty-biezace-espi2021
RB nr 7 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowegoluty 22, 2021

RB 7/2021 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego

raporty-biezace-espi2021
RB nr 6 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii Eluty 18, 2021

RB 6/2021 – Komunikat KDPW

raporty-biezace-espi2021
RB nr 5 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPWluty 18, 2021

RB 5/2021 – Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu

raporty-biezace-espi2021
RB nr 4 Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.luty 5, 2021

RB 4/2021 – Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

raporty-biezace-espi2021
RB nr 3 Uchwała KDPW dotycząca wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniemluty 1, 2021

RB nr 3/2021 Uchwała KDPW dotycząca wycofania z depozytu akcji Emitenta

raporty-biezace-espi2021
RB nr 2 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.styczeń 25, 2021

RB nr 2/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

raporty-biezace-espi2021
RB nr 1 Informacja nt. metody ujęcia w księgach rachunkowych Emitenta wpływu umowy zawartej z Galapagos NVstyczeń 22, 2021

RB 1/2021 – Informacja nt. metody ujęcia w księgach rachunkowych wpływu umowy z Galapagos NV

raporty-biezace-espi2021
RB nr 32 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARgrudzień 31, 2020

RB 32/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2020
RB nr 31 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówgrudzień 29, 2020

RB 31/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2020
RB nr 30 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówgrudzień 16, 2020

RB 30/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2020
RB nr 29 Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorcówgrudzień 9, 2020

RB 29/2020 – Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i zmian statutu

Statut Spółki

raporty-biezace-espi2020
RB nr 28 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARlistopad 30, 2020

RB 28/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

raporty-biezace-espi2020
RB nr 27 Otrzymanie płatności wstępnejlistopad 26, 2020

RB 27/2020 – Otrzymanie płatności wstępnej

raporty-biezace-espi2020
RB nr 26 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówlistopad 15, 2020

RB 26/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2020
RB nr 25 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARlistopad 9, 2020

RB 25/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2020
RB nr 24 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówlistopad 9, 2020

RB 24/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2020
RB nr 23 Informacja nt. wejścia w życie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.listopad 6, 2020

RB 23/2020 – Informacja nt. wejścia w życie Uchwały nr 20 ZWZ z dnia 31.08.2020 r.

raporty-biezace-espi2020
RB nr 22 Zawarcie wyłącznej umowy licencyjnej dotyczącej cząsteczki OATD-01 oraz współpracy w ramach platformy chitynazowej oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnejlistopad 5, 2020

RB 22/2020 – Zawarcie wyłącznej umowy licencyjnej dotyczącej cząsteczki OATD-01 oraz współpracy w ramach platformy chitynazowej oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

raporty-biezace-espi2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.październik 31, 2020

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za III kwartał 2020

raporty-okresowe-espi2020
RB nr 21 Drugie wezwanie OncoArendi Therapeutics S.A do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacjipaździernik 21, 2020

RB 21/2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych

raporty-biezace-espi2020
RB nr 20 Informacja o rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorcówpaździernik 16, 2020

RB 20/2020 – Informacja o rejestracji zmian statutu

Statut Spółki

raporty-biezace-espi2020
RB nr 19 Pierwsze wezwanie OncoArendi Therapeutics S.A do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacjiwrzesień 30, 2020

RB 19/2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych

raporty-biezace-espi2020
Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny OncoArendi Therapeutics 2020wrzesień 25, 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2020

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2020

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2020

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2020

raporty-okresowe-espi2020
RB nr 18 Rozpoczęcie nowej współpracy w kierunku badań związanych rozwojem leków w ramach Platformy Chitynazowej ukierunkowanych na leczenie powikłań po przebytym COVID-19wrzesień 10, 2020

RB 18/2020 – Rozpoczęcie nowej współpracy w kierunku badań związanych rozwojem leków w ramach Platformy Chitynazowej ukierunkowanych na leczenie powikłań po przebytym COVID-19

raporty-biezace-espi2020
RB nr 17 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczejsierpień 31, 2020

RB 17/2020 – Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Załącznik – Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2020
RB nr 16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 rokusierpień 31, 2020

RB 16/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

raporty-biezace-espi2020
RB nr 15 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 rokusierpień 31, 2020

RB 15/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Załącznik – Treść podjętych uchwał

raporty-biezace-espi2020
RB nr 14 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniasierpień 4, 2020

RB 14/2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2020
RB nr 13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniasierpień 4, 2020

RB 13/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

raporty-biezace-espi2020
RB nr 12 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczejsierpień 4, 2020

RB 12/2020 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

raporty-biezace-espi2020
RB nr 11 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARkwiecień 30, 2020

RB 11/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2020
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.kwiecień 30, 2020

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2020

raporty-okresowe-espi2020
RB nr 10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówkwiecień 23, 2020

RB 10/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2020
RB nr 9 Podjęcie przez Spółkę decyzji o zakończeniu części klinicznej fazy Ib dla związku OATD-01kwiecień 20, 2020

RB 9/2020 – Decyzja o zakończeniu części klinicznej fazy Ib dla związku OATD-01

raporty-biezace-espi2020
RB nr 8 Informacja o powołaniu Członka Zarządukwiecień 7, 2020

RB 8/2020 – Powołanie Członka Zarządu

Życiorys Członka Zarządu

raporty-biezace-espi2020
SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ONCOARENDI THERAPEUTICS SA – 2019marzec 31, 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA – 2019

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA – 2019

Sprawozdanie Zarządu OncoArendi Therapeutics SA z działalności Grupy Kapitałowej – 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA – 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA – 2019

raporty-okresowe-espi2020
RB nr 7 Informacja o podpisaniu umowy z NCBRmarzec 6, 2020

RB 7/2020 – Informacja o podpisaniu umowy z NCBR

raporty-biezace-espi2020
RB nr 6 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARluty 28, 2020

RB 6/2020 – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik 1

Załącznik 2

raporty-biezace-espi2020
RB nr 5 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARluty 3, 2020

RB 5/2020 – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

raporty-biezace-espi2020
RB nr 4 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania z NCBRstyczeń 29, 2020

RB 4/2020 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania z NCBR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”

raporty-biezace-espi2020
RB nr 3 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARstyczeń 21, 2020

RB 3/2020 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2020
RB nr 2 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.styczeń 21, 2020

RB nr 2/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

raporty-biezace-espi2020
RB nr 1 Informacja nt. realizacji I Programu Motywacyjnegostyczeń 7, 2020

RB 1/2020 Informacja nt. realizacji I Programu Motywacyjnego

raporty-biezace-espi2020
RB nr 18 Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwojulistopad 26, 2019

RB 18/2019 Informacja o podpisaniu umowy z NCBR

raporty-biezace-espi2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartałlistopad 8, 2019

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za III kwartał 2019

raporty-okresowe-espi2019
RB nr 17 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania z NCBRlistopad 7, 2019

RB 17/2019 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania z NCBR w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”

raporty-biezace-espi2019
RB nr 16 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 rokulistopad 5, 2019

RB 16/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku

raporty-biezace-espi2019
Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA – 2019wrzesień 24, 2019

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2019

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA w I półroczu 2019

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2019

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2019

raporty-okresowe-espi2019
RB nr 15 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 rokuwrzesień 19, 2019

RB 15/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 roku

raporty-biezace-espi2019
RB nr 14 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARsierpień 7, 2019

RB 14/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2019
RB nr 13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 rokuczerwiec 19, 2019

RB 13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku

raporty-biezace-espi2019
RB nr 12 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 rokuczerwiec 19, 2019

RB 12/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku

Załącznik – Treść podjętych uchwał

raporty-biezace-espi2019
RB nr 11 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARczerwiec 5, 2019

RB 11/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2019
RB nr 10 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszymaj 23, 2019

RB 10/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

raporty-biezace-espi2019
RB nr 9 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszymaj 23, 2019

RB 9/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

raporty-biezace-espi2019
RB nr 8 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARmaj 10, 2019

RB 8/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2019
RB nr 7 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MARmaj 7, 2019

RB 7/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

raporty-biezace-espi2019
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019kwiecień 26, 2019

Informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA za I kwartał 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2019

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2019

raporty-okresowe-espi2019
RB nr 6 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówkwiecień 25, 2019

RB 6/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik – Zawiadomienie

raporty-biezace-espi2019
RB nr 5 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 rokukwiecień 23, 2019

RB 5/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

raporty-biezace-espi2019
Skonsolidowany Raport Roczny – 2018kwiecień 23, 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics GK 2018

Sprawodzanie finansowe Grupa OncoArendi Therapeutics 2018

Sprawozdanie audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2018

raporty-okresowe-espi2019
Jednostkowy Raport Roczny – 2018kwiecień 23, 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie audytora do jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2018 .

raporty-okresowe-espi2019
RB nr 4 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2018kwiecień 17, 2019

RB 4/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2018 rok

raporty-biezace-espi2019
RB nr 3 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.styczeń 28, 2019

RB nr 3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

raporty-biezace-espi2019
RB nr 2 Uzyskanie od bawarskiej Komisji Etycznej [IEC] zgody na prowadzenie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01.styczeń 14, 2019

RB nr 2/2019 – Uzyskanie od bawarskiej Komisji Etycznej [IEC] zgody na prowadzenie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01.

raporty-biezace-espi2019
RB nr 1 Uzyskanie od niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych [BfArM] zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01styczeń 9, 2019

RB nr 1/2019 – Uzyskanie od niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych [BfArM] zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01

raporty-biezace-espi2019
RB nr 25/2018 – Rezygnacja Członka Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.grudzień 12, 2018

RB nr 25/2018 – Rezygnacja Członka Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany raport Kwartalny za III kwartał 2018listopad 29, 2018

Skonsolidowany raport Kwartalny za III kwartał 2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 24 Informacja nt. złożenia wniosków o zgodę na rozpoczęcie kolejnej fazy badań klinicznych nad związkiem OATD-01październik 30, 2018

RB nr 24 Informacja nt. złożenia wniosków o zgodę na rozpoczęcie kolejnej fazy badań klinicznych nad związkiem OATD-01

raporty-biezace-espi2018
RB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MARpaździernik 2, 2018

RB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 MAR

Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 MAR

raporty-biezace-espi2018
RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółcepaździernik 2, 2018

RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA – 2018wrzesień 25, 2018

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA w I półroczu 2018

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 21 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznegowrzesień 21, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018 rokuczerwiec 26, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r.czerwiec 26, 2018

RB nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB nr 19 załącznik 1

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za I kwartał 2018 r.maj 30, 2018

Kwartalna informacja finansowa OAT 31.03.2018

Pozostałe informacje do raportu za kwartał 1 2018

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe OAT 31.03.2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszymaj 29, 2018

RB nr 18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB nr 18 Załącznik nr 1

RB nr 18 Załącznik nr 2

raporty-biezace-espi2018
RB nr 17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniamaj 29, 2018

RB nr 17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 17 Załącznik

raporty-biezace-espi2018
RB nr 16 Informacja nt. kosztów oferty publicznej akcji serii Fmaj 21, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 15 Otrzymanie wstępnego raportu z wyników badań klinicznych pierwszej fazy dla cząsteczki OATD-01maj 8, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 14 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii Fmaj 4, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 13 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii F oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii Fmaj 2, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 12 Warunkowa rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie prowadzonym przez KDPWkwiecień 27, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Roczny – 2017kwiecień 26, 2018

List do Akcjonariuszy GK 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics GK 2017

Sprawodzanie finansowe Grupa OncoArendi Therapeutics 2017

Sprawozdanie audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2017

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk

raporty-okresowe-espi2018
Jednostkowy Raport Roczny – 2017kwiecień 26, 2018

List do Akcjonariuszy

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie audytora do jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2017

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 2 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktykkwiecień 25, 2018

Pobierz

raporty-biezace-ebi2018
RB nr 11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówkwiecień 25, 2018

RB nr 11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

RB nr 11 Załącznik nr 1

RB nr 11 Załącznik nr 2

raporty-biezace-espi2018
RB nr 10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówkwiecień 23, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 9 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutukwiecień 20, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 8 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018kwiecień 17, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 7 Wprowadzenie akcji serii A, B. C i D oraz PDA do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawiekwiecień 16, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB 1 Uzyskanie dostępu do systemu EBIkwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-ebi2018
RB nr 6 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji, rejestracja PDAkwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 5 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F Spółkikwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 4 Warunkowa rejestracja akcji serii A, B, C i D Spółki w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.kwiecień 12, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 3 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji serii A, B, C i D i F Spółki oraz praw do akcji serii F Spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPWkwiecień 12, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 2 Załącznikkwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 2 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w oferciekwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 1 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacjikwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018

Kontakt dla inwestorów

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:

Michał Wierzchowski

m: +48 531 613 067
t: +4822 440 1 440
@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:

Katarzyna Mucha

m: +48 697 613 712
t: +4822 440 1 440
@: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

  meatnetadmRelacje Inwestorskie