Relacje Inwestorskie

O Spółce

OncoArendi Therapeutics S.A.  jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

 • >1000 metrów kwadratowych

  Powierzchni laboratoryjnej w Warszawie oraz Łodzi

 • +30

  Pracowników z tytułem doktora w zespole R&D

 • 40 zgłoszeń patentowych

  3 przyznane patenty w USA, 5 patentów w fazie krajowej

 • #1

  Światowy lider w obszarze badań nad chitynazami

 • >170 mln PLN

  Pozyskanych środków z grantów i od inwestorów prywatnych

 • 58 mln PLN

  Z emisji akcji w IPO

Strategia Rozwoju

Model biznesowy OncoArendi obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).

Pierwszy obszar badań to przede wszystkim choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego. Badane cząsteczki to: OATD-01, inhibitory CHIT-1 oraz inhibitory YKL-40. W wyniku prac badawczych wybrany został najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia, a stosowany może być np. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Związek OATD-01 jest nowym, niesterydowym lekiem, który będzie podawany doustnie. Do badań przedklinicznych OATD-01 trafił w 2015 roku, które wykazały działanie terapeutyczne, m.in. w modelu astmy oraz idiopatycznego włóknienia płuc. We wrześniu 2017 roku firma OncoArendi otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W październiku 2017 roku pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 48 zdrowych ochotników, w celu określenia bezpieczeństwa substancji. Był to moment przełomowy, bo dotychczas nikt jeszcze nie stosował inhibitorów chitynaz u ludzi. Wstępna faza badań klinicznych przeprowadzona w lutym tego roku wykazała pozytywne efekty przyjmowania leku.

Dwie pozostałe cząsteczki znajdujące się w fazie zaawansowanych badań pierwszego obszaru to inhibitor CHIT1, który może być zastosowany w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza oraz inhibitor białka YKL-40 stosowany do leczenia złośliwych guzów mózgu i innych typów nowotworów.

OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o dużym potencjale rynkowym. Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z wieloma różnymi typami nowotworów, w tym również a chorych z nowotworami mózgu. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego. Badania kliniczne OATD-02 z udziałem pacjentów OncoArendi chce rozpocząć na początku 2019 roku.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. 

W marcu 2018 roku OncoArendi przeprowadziło z sukcesem pierwsza publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Akcjonariat

Akcjonariat OncoArendi
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
IPOPEMA 112 FIZ AN* 4 135 000 4 135 000 30,25% 30,25%
Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments
sp. z o.o
1 189 500 1 189 500 8,70% 8,70%
Stanisław Pikul 826 250 826 250 6,04% 6,04%
Jakub Gołąb 816 000 816 000 5,97% 5,97%
Adam Gołębiowski 799 000 799 000 5,84% 5,84%
New Europe Ventures LLC** 764 500 764 500 5,59% 5,59%
Pozostali 5 139 750 5 139 750 37,60% 37,60%
RAZEM 13 670 000 13 670 000 100,00% 100,00%

*Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz jest FTF Columbus S.A., której właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow.

** Partnerami (wspólnikami) New Europe Ventures LLC są Pan Marcin Jasiński oraz Pan Andrew Rasiej, niebędący akcjonariuszami ani członkami organów Spółki.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Od dnia 4 listopada 2016 r. w skład Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A. wchodzą:

Marcin Jan Szumowski – Prezes Zarządu

Sławomir Piotr Broniarek – Członek Zarządu

Stanisław Wiesław Pikul – Członek Zarządu

Od dnia 21 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Krzysztof Adam Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Ryszard Gromek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Kalendarium inwestora

Data Wydarzenie
26 kwietnia 2018 r. Publikacja raportów rocznych (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) za rok obrotowy 2017 (tj. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.)
30 maja 2018 r. Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018
28 września 2018 r. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018
29 listopada 2018 r. Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018

Notowania akcji

Na GPW od 19 kwietnia 2018 r.
Rynek/segment notowań GPW/Równoległy
Sektor (GPW) Biotechnologia
Przynależność do indeksów WIG-Poland, WIG
Ticker GPW OAT
ISIN PLONCTH00011
Liczba wyemitowanych akcji 13 670 000

Oferta Publiczna

Przejdź do zakładki Oferta Publiczna

Raporty Giełdowe OncoArendi

TytułRodzajDataLink Do Plikurodzaj_hfilterrok_hfilter
Skonsolidowany raport Kwartalny za III kwartał 2018Listopad 29, 2018

Skonsolidowany raport Kwartalny za III kwartał 2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 24 Informacja nt. złożenia wniosków o zgodę na rozpoczęcie kolejnej fazy badań klinicznych nad związkiem OATD-01Październik 30, 2018

RB nr 24 Informacja nt. złożenia wniosków o zgodę na rozpoczęcie kolejnej fazy badań klinicznych nad związkiem OATD-01

raporty-biezace-espi2018
RB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MARPaździernik 2, 2018

RB nr 23 Informacje o transakcjach na akcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 MAR

Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 MAR

raporty-biezace-espi2018
RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w SpółcePaździernik 2, 2018

RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA – 2018Wrzesień 25, 2018

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA w I półroczu 2018

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics SA za I półrocze 2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 21 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznegoWrzesień 21, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018 rokuCzerwiec 26, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r.Czerwiec 26, 2018

RB nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB nr 19 załącznik 1

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za I kwartał 2018 r.Maj 30, 2018

Kwartalna informacja finansowa OAT 31.03.2018

Pozostałe informacje do raportu za kwartał 1 2018

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe OAT 31.03.2018

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyMaj 29, 2018

RB nr 18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB nr 18 Załącznik nr 1

RB nr 18 Załącznik nr 2

raporty-biezace-espi2018
RB nr 17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaMaj 29, 2018

RB nr 17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB nr 17 Załącznik

raporty-biezace-espi2018
RB nr 16 Informacja nt. kosztów oferty publicznej akcji serii FMaj 21, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 15 Otrzymanie wstępnego raportu z wyników badań klinicznych pierwszej fazy dla cząsteczki OATD-01Maj 8, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 14 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii FMaj 4, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 13 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii F oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii FMaj 2, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 12 Warunkowa rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie prowadzonym przez KDPWKwiecień 27, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
Skonsolidowany Raport Roczny – 2017Kwiecień 26, 2018

List do Akcjonariuszy GK 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics GK 2017

Sprawodzanie finansowe Grupa OncoArendi Therapeutics 2017

Sprawozdanie audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2017

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk

raporty-okresowe-espi2018
Jednostkowy Raport Roczny – 2017Kwiecień 26, 2018

List do Akcjonariuszy

Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A.

Sprawozdanie audytora do jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics 2017

raporty-okresowe-espi2018
RB nr 2 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych PraktykKwiecień 25, 2018

Pobierz

raporty-biezace-ebi2018
RB nr 11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówKwiecień 25, 2018

RB nr 11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

RB nr 11 Załącznik nr 1

RB nr 11 Załącznik nr 2

raporty-biezace-espi2018
RB nr 10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówKwiecień 23, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 9 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany StatutuKwiecień 20, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 8 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018Kwiecień 17, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 7 Wprowadzenie akcji serii A, B. C i D oraz PDA do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieKwiecień 16, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB 1 Uzyskanie dostępu do systemu EBIKwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-ebi2018
RB nr 6 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji, rejestracja PDAKwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 5 Zakończenie oferty publicznej akcji serii F SpółkiKwiecień 13, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 4 Warunkowa rejestracja akcji serii A, B, C i D Spółki w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Kwiecień 12, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 3 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji serii A, B, C i D i F Spółki oraz praw do akcji serii F Spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPWKwiecień 12, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 2 ZałącznikKwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 2 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ofercieKwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018
RB nr 1 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania InformacjiKwiecień 10, 2018

Pobierz

raporty-biezace-espi2018

Kontakt dla inwestorów

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:

Michał Wierzchowski

m: +48 531 613 067
t: +4822 440 1 440
@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:

Katarzyna Mucha

m: +48 697 613 712
t: +4822 440 1 440
@: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

  meatnetadmRelacje Inwestorskie