OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics ogłasza wybór swojego pierwszego kandydata klinicznego w terapii astmy

9 października OncoArendi Therapeutics ogłosiło, że wybrało OATD-01 na kandydata klinicznego w terapii astmy. Złożenie dokumentacji rejestracyjnej (Investigational New Drug – IND) do FDA i / lub EMA jest planowane na pierwszą połowę roku 2017.

OATD-01 jest niesterydowym związkiem, małą cząsteczką, która po podaniu doustnym silnie hamuje aktywność enzymu o nazwie kwaśna chitynaza ssaków (ang. acidic mammalian chitinase – AMCase). Zgodnie z najlepszą wiedzą firmy, OATD-01 jest pierwszym w świecie inhibitorem tej chitynazy, który znajduje się w fazie badań przedklinicznych. OATD-01 badany w trzech gatunkach ssaków okazał się mieć doskonałe właściwości farmakokinetyczne po podaniu doustnym, wysoką biodostępność, długi okres półtrwania i wysoką objętość dystrybucji. Dodatkowo OATD-01 jest stabilny metabolicznie, charakteryzuje go umiarkowane wiązanie z białkami osocza i nie wpływa na 13aktywność izoenzymów ludzkiego cytochromu P450. Ogólny profil DMPK dla OATD-01 jest spójny z docelowym podawaniem leku u ludzi w dawkach jednorazowych – raz dziennie doustnie. OATD-01 hamuje zapalenie w dwóch standardowych modelach astmy u zwierząt laboratoryjnych (indukowany albuminą jaja kurzego i roztoczami kurzu domowego), przewyższając swoim działaniem przeciwzapalnym montekulast (Merck: Singular), jedyny rutynowo stosowany obecnie doustny lek na astmę. OATD-01 nie blokuje kanału potasowego (hERG) oraz jest nieaktywny w teście Amesa. Dodatkowo, OATD-01 nie wykazuje aktywności w standardowych testach profilujących potencjalne działania uboczne, tzw. Diversity Profile™ (Eurofins, Cerep), w których badana jest interakcja z 98 enzymami, kanałami jonowymi i receptorami. Wskazuje to na niskie prawdopodobieństwo odziaływań niespecyficznych, co najprawdopodobniej przełoży się na niską toksyczność OATD-01.

Aktualnie rozpoczęto fazę badań przedklinicznych (w standardzie GLP) i opracowanie substancji czynnej w standardzie GMP, co umożliwi rozpoczęcie badań klinicznych (ang. First in Human FIH), planowanych na połowę 2017 r. Równolegle, OncoArendi Therapeutics planuje kontynuację dodatkowych badań profilujących działania terapeutyczne OATD-01 w mysim modelu astmy powikłanej infekcją grzybiczą oraz badania translacyjne z wykorzystaniem ludzkiej tkanki płucnej oraz badania nad identyfikacją biomarkerów. Związki blokujące chitynazy opracowane przez OncoArendi Therapeutics są chronione trzema zgłoszeniami patentowymi na trzy strukturalnie odmienne grupy związków.

OncoArendi Therapeutics koncentruje się na rozwijaniu swoich programów poszukiwania nowych leków w oparciu o badania w obszarze białek z rodziny chitynaz. Obecnie prowadzi trzy odrębne programy badawcze na trzy cele biologiczne w tym obszarze. Potencjalne zastosowania terapeutyczne związków celujących w enzymy i białka chitynazopodobne obejmują szereg chorób stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne, takich jak idiopatyczne włóknienie płuc (ang. IPF), przewlekła obturacyjna choroba płuc (ang. COPD) i nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. IBD) jak również choroby tropikalne i niektóre nowotwory.

OncoArendi Therapeutics otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 mln zł

w celu optymalizacji i dalszego rozwoju grupy związków wiodących w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF) i udokumentowania ich bezpieczeństwa w Pierwszej Fazie badań klinicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach lipcowego naboru wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w ramach I Priorytetu PO IR 2014-2020. Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt OncoArendi pt. ”Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Projekt będzie realizowany jako część  długofalowej strategii firmy polegającej na opracowaniu terapii chorób o podłożu zapalnym w oparciu o Platformę Chitynazową. Wartość dotacji pozyskanej przez OncoArendi wynosi ok. 20 mln zł, a wartość projektu 25,5 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez NCBR pozwoli doprowadzić badania nad innowacyjnym inhibitorem chitotriozydazy do końca fazy I badań klinicznych. Projekt obejmuje badanie aktywności związków in vivo w modelach zwierzęcych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD).

OncoArendi Therapeutics receives over 22 mln financing

 to take its lead compound to Phase II clinical trials as a first-in-class therapy of asthma.

The National Center for Research and Development (NCBR) announced results of its evaluation of project proposals submitted to the May call within the Priority I of the Smart Development Operational Program 2014-2020, Activity 1.1. “Enterprise R/D projects”, Action 1.1.1 „Industrial research and development for enterprises”. Among 179 proposals submitted to this call, 34 were recommended for funding. Ranked third among all proposals was OncoArendi’s project entitled “Preclinical research and clinical trials of a first-in-class development candidate in therapy of asthma and inflammatory bowel disease.” This project is a key component of the OncoArendi strategic research area of development of anti-inflammatory small molecule therapies based on the chitinase family of targets (the so-called Chitinase Platform). OncoArendi has received over 22 mln PLN co-financing from European Funds for the project with a budget of 30 mln PLN (approx. 8 mln USD). This funding should allow the company to advance development of the new AMCase inhibitor up to Phase II clinical trials.

OncoArendi Therapeutics has entered into a global license agreement with Yale University

acquiring exclusive rights to develop and commercialize a technology entitled “Inhibitors of Acidic Mammalian Chitinase (AMCase)”. Inhibitors of AMCase have been developed based on earlier discoveries of Jack A. Elias, MD, currently Dean of Medicine and Biologic Sciences and Frank L. Day Professor of Biology at Brown University. The results of his pioneering research at Yale (Science, 2004) showed that AMCase is induced during a Th2-mediated response in a mouse model of allergic airway inflammation. The relevance of these findings to the disease was also highlighted by the exaggerated expression of AMCase in human asthma.
OncoArendi Therapeutics in a project co-financed from the European Funds under the Innovative Economy Operational Programme has progressed the earlier work to show in vivo efficacy of AMCase Inhibitors in two different animal models of human asthma. Having secured over $3M in public and private funding for continuing this work, OncoArendi Therapeutics plans to identify a development candidate within the next 6 months and progress its development to IND submission and Phase I clinical trials by early 2017. In its research and development activities OncoArendi continues to collaborate with the groups of Prof. Jack A. Elias at Brown University and of Prof. Jakub Golab at the Medical University of Warsaw.

Michał Sołowow invested in OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.

 On January 15, 2015 Michał Sołowow invested in OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. via  the IPOPEMA 112 FIZAN fund.

OncoArendi is a dynamically growing biotechnological company, which develops innovative anti-inflammatory and antitumor drugs with unique mechanisms of actions. Twelve million PLN obtained from Series A investors, with Michał Sołowow as leading investor, will allow the company to work on its key programmes for the next three years: potential asthma therapy and a group of new compounds stimulating the anti-tumour response of the human immune system. About 4 million Poles and 300 million people worldwide suffer from asthma with more and more children developing the disease. Currently used steroid therapies have severe side effects. At the same time every year cancer is diagnosed in more than 14 million patients and it remains the most frequent cause of death worldwide. In Poland both cancer incidents and death rate are the highest among European Union countries.
Apart from the company’s unique research programs and world leading position in the area of inhibitors of proteins called chitinases, investors were attracted to OncoArendi by its team of top medicinal chemists with many years of experience in pharmaceutical and biotechnology companies in the US, outstanding molecular biologists and successful managers with experience leading high-technology companies to IPO. Crucial for the investors was also The financial support, which the Company received from NCBR, was also important for investors, because it significantly lowers the risk of long term investment in scientific research.
OncoArendi is the first biotech investment for Michał Sołowow. This  sector still developing in Poland. Financing research aimed at developing innovative drugs is very risky, but if successful, the potential return on investment may be great. Acquisitions of New drug candidates, which have already entered clinical trials, may be acquired by global pharmaceutical companies for hundreds of  millions of dollars.
Investors and OncoArendi have joined forces to deliver to patients more effective and safer drugs than presently available therapies, along with company growth and substantial economic return.

Oncoarendi Therapeutics won over 25.5 million zloty

Oncoarendi Therapeutics as the leader of an academic – industrial consortium won over 25.5 million zloty in the second call for proposals of the National Center of Research and Development in the StrategMed program.
The aim of this project is to develop a conceptually novel therapeutic approach in cancer treatment – small molecule immune-modulators to knock-down the ability of tumors to escape immune surveillance.
The project was ranked second among twelve proposals recommended for funding and a total of one hundred and nine evaluated project proposals.

The consortium partners include Medical University of Warsaw, Nencki Institute of Experimental Biology, Institute of Biochemistry and Biophysics, International Institute of Molecular and Cell Biology, commercial partners – Nanovelos Ltd, Scanmed Hospital of St. Rafael, as well as subcontractors – Military Institute of Medicine, Oxford University, Weatherall Institute of Molecular Medicine.

   

OncoArendi receives a grant of over 7 mln PLN for its lead drug discovery program

 OncoArendi will benefit from over 7 M in public financing within the Innovative Economy Operational Program, Action 1.4: “Support for targeted research projects”. The project, entitled “Selective inhibitors of acidic mammalian chitinase (AMCase) as potential therapy for asthma” will be executed in collaboration with several scientific and commercial contractors, including, among others, Medical University of Warsaw, Brown University, USA, Institute of Biophysics and Biochemistry and the Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Science, the International Institute of Molecular and Cell Biology as well as a synthetic chemistry CRO – TriMen Chemicals SA. The project will result in identification of a clinical candidate to be registered as an investigational new drug for clinical trials.

 

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top
Facebook
Facebook