Ogłoszenie wyników postępowania nr 82/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów arginazy dla laboratorium chemii medycznej w Łodzi.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

GLSyntech, LLC,
777 Schwab Road, Suite V,
Hatfield, PA 19440,
USA
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

MichałOgłoszenie wyników postępowania nr 82/2018 – ARG