Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu właściwości ADME/Tox związków przez okres 18 miesięcy od podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Eurofins Cerep SA/ Eurofins Panlab Inc.
Le Bois I’Eveque 86600 Celle I’Evescault France/ 15 Research Park Drive – St Charles, MO 63304 USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.

Karolina KosińskaOgłoszenie wyników postępowania Nr 30/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG