Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2018 – ARG

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup przystawki Head-Space wraz z wypasażeniem dla laboratorium analitycznego w Warszawie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

MichałOgłoszenie wyników postępowania Nr 16/2018 – ARG