Informacje o OncoArendi

OncoArendi w liczbach

 • >1000 metrów kwadratowych

  Powierzchni laboratoryjnej w Warszawie oraz Łodzi

 • +30

  Pracowników z tytułem doktora w zespole R&D

 • 40 zgłoszeń patentowych

  3 przyznane patenty w USA, 5 patentów w fazie krajowej

 • #1

  Światowy lider w obszarze badań nad chitynazami

 • >170 mln PLN

  Pozyskanych środków z grantów i od inwestorów prywatnych

OncoArendi Therapeutics S.A. („OncoArendi” lub „Spółka”) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

Model biznesowy OncoArendi obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie (ang. Contract Research Organizations – CRO).

OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).

Pierwszy obszar badań to przede wszystkim choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego. Badane cząsteczki to: OATD-01, inhibitory CHIT-1 oraz inhibitory YKL-40. W wyniku prac badawczych wybrany został najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia, a stosowany może być np. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Związek OATD-01 jest nowym, niesterydowym lekiem, który będzie podawany doustnie. Do badań przedklinicznych OATD-01 trafił w 2015 roku, które wykazały działanie terapeutyczne, m.in. w modelu astmy oraz idiopatycznego włóknienia płuc. We wrześniu 2017 roku firma OncoArendi otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W październiku 2017 roku pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 48 zdrowych ochotników, w celu określenia bezpieczeństwa substancji. Był to moment przełomowy, bo dotychczas nikt jeszcze nie stosował inhibitorów chitynaz u ludzi. Wstępna faza badań klinicznych przeprowadzona w lutym tego roku wykazała pozytywne efekty przyjmowania leku.

Dwie pozostałe cząsteczki znajdujące się w fazie zaawansowanych badań pierwszego obszaru to inhibitor CHIT1, który może być zastosowany w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza oraz inhibitor białka YKL-40 stosowany do leczenia złośliwych guzów mózgu i innych typów nowotworów.

OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o dużym potencjale rynkowym. Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z wieloma różnymi typami nowotworów, w tym również a chorych z nowotworami mózgu. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego. Badania kliniczne OATD-02 z udziałem pacjentów OncoArendi chce rozpocząć na początku 2019 roku.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. 

Informacje o ofercie

Pierwsza oferta publiczna akcji Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. obejmuje łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Oferowane”).

W przypadku zaoferowania Akcji Oferowanych w liczbie równej dolnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego Akcje Oferowane będą stanowić 4,10% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 4,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Natomiast w przypadku zaoferowania Akcji Oferowanych w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego Akcje Oferowane będą stanowić 14,63% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 14,63% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą od 53 mln PLN do 66 mln PLN.

Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele emisji

Celem przeprowadzenia Oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych przez OncoArendi projektach badawczych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na przełomie I i II fazy badań klinicznych.

Analizy transakcji zawieranych na rynku farmaceutycznym we wskazaniach chorobowych, będących przedmiotem prac OncoArendi, typowe okno na zawarcie umów o charakterze opcyjnym, partneringowym lub licencyjnym, obejmuje okres od późnych etapów badań przedklinicznych, przez I fazę badań klinicznych, aż do zakończenia II fazy badań klinicznych.

Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne mają, przede wszystkim, zabezpieczyć wkład własny do wszystkich obecnie prowadzonych projektów oraz zapewnić kontynuację badań dla cząsteczek rozwijanych w obecnych i planowanych projektach badawczo – rozwojowych w latach 2018-2021, umożliwiając zrealizowanie celów strategicznych w budowaniu wartości firmy poprzez generowanie przychodów z umów partneringowych i licencyjnych.

 • OATD-01 – badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy. Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2019 roku. Łączne nakłady ok. 7 mln PLN, finansowanie środkami z Oferty 2 -2,5 mln PLN.
 • CHIT1 – opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc. Zakończenie projektu przewidziano na koniec 2020 roku. Łączne nakłady ok. 14,5 mln PLN, finansowanie środkami z Oferty 4-5 mln PLN.
 • YKL-40 – opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej. Planowane łączne nakłady na lata 2018-2021 ok. 28 mln PLN, z których 6,5-8 mln PLN finansowane środkami z Oferty
 • DIMUNO – OATD-02 – opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. Zakończenie projektu w połowie 2018 roku, w ramach który potrzebne nakłady wyniosą 2 mln PLN, z czego 0,5 mln PLN finansowane środkami z Oferty.
 • Nowy projekt z platformy arginazowej (OATD-02) – stanowiący kontynuację projektu DIMUNO – rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej. Nakłady potrzebne na zrealizowanie projektu ok. 40 mln PLN, w tym 11-13 mln PLN finansowane środkami z Oferty.
 • Potwierdzenie efektu terapeutycznego (efektu leczniczego u pacjentów z daną jednostką chorobową) OATD-01 lub selektywnego inhibitora CHIT1 (docelowo OATD-03)  w dodatkowych wskazaniach terapeutycznych. Projekt obecnie w pierwszej fazie badań klinicznych. W przypadku pozytywnych rezultatów projektu, nowy lek byłby pierwszym na rynku lekiem na sarkoidozę, o nowym mechanizmie działania (first-in-class). . Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej na ukończenie badań klinicznych i wprowadzenie leku na rynek światowy, w tym na terytorium Polski. Szacowane nakłady potrzebne do realizacji tego celu wynoszą ok. 56 mln PLN, z czego ok. 20-25 mln PLN będzie finansowane środkami z Oferty.
 • Projekt rozwoju leku, który celuje w białka odgrywające istotną rolę w rozwoju nowotworów. Projekt obecnie jest na etapie walidacji testów przesiewowych do badania aktywności in vitro inhibitorów wybranego białka. Szacowane łączne nakłady potrzebne na realizację nowych projektów badawczo-rozwojowych wniosą ok. 40 mln PLN, z czego 9-12 mln PLN sfinansowane ma być środkami pozyskanymi z Oferty. Nowe projekty są szansą na wzrost dywersyfikacji produktowej i dodatkowy wzrost potencjału komercyjnego wynikający z opracowania kolejnych kandydatów na leki, w szczególności w obszarze chorób sierocych (rzadkich).

Razem: 53 – 66 mln PLN

Prospekt Emisyjny

Harmonogram oferty

Data Wydarzenie
do 16 marca 2018 r. publikacja Prospektu Emisyjnego oraz aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną
19 – 27 marca 2018 r. przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
28 marca 2018 r. opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
4 kwietnia 2018 r. przydział Akcji Oferowanych
ok. 2 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz rozpoczęcie notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym

Zapisy na akcje

Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r.

Inwestorzy indywidualni składają zapisy na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej, która zostanie opublikowana w formie aneksu do Prospektu przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych.

Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 Akcji Oferowanych, ale nie więcej niż 50.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 50.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 50.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej.

Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone około 10% wszystkich Akcji Oferowanych

Zapisy na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są w firmach inwestycyjnych będących członkami konsorcjum detalicznego.

Punkty Obsługi Klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na akcje OncoArendi Therapeutics S.A. od Inwestorów Indywidualnych.

Pobierz

Kontakt

Michał Wierzchowski, ccgroup

tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

  meatnetadmOferta publiczna