Dr Zbigniew Zasłona nowym szefem Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics. Dr Paweł Dobrzański, dotychczasowy szef Działu Biologii, będzie nadal zaangażowany we współpracę z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek Rady Naukowej Spółki.

Do zespołu badawczego OncoArendi Therapeutics S.A. dołącza dr Zbigniew Zasłona, który jest biologiem i naukowcem z imponującym dorobkiem w badaniach chorób płuc (od 2015 r. pracownik naukowy Trinity College Dublin). Przed rozpoczęciem współpracy z OncoArendi dr Zasłona pełnił funkcję Senior Investigator w firmie biofarmaceutycznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za badania nad nowymi celami terapeutycznymi w obszarze immunometabolizmu (programy opracowania leków przeciwzapalnych).

Dr Zbigniew Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szeroko cytowanym w najważniejszych publikacjach naukowych. Badania pod kierownictwem dr. Zasłony, prowadzone przez naukowców z Trinity College Dublin, doprowadziły do przełomowego odkrycia, które potwierdziło, że białko Caspase-11 jest kluczowym czynnikiem wywołującym zapalenie dróg oddechowych w astmie. Publikacja wyników pracy naukowej na ten temat miała miejsce w lutym br. w czasopiśmie Nature Communications.

W październiku 2020 roku dr Zbigniew Zasłona obejmie funkcję Dyrektora Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics, zastępując na tym stanowisku dr Pawła Dobrzańskiego, który będzie współpracował z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek rady naukowej (Scientific Advisory Board).

Magda KućmaDr Zbigniew Zasłona nowym szefem Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics. Dr Paweł Dobrzański, dotychczasowy szef Działu Biologii, będzie nadal zaangażowany we współpracę z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek Rady Naukowej Spółki.
Czytaj więcej

Dr Timi Oshodi dołączył do zespołu OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics – firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków, zatrudniła doktora Timi’ego Oshodi na stanowisko Director of Preclinical Development. Dr Oshodi będzie odpowiedzialny w OncoArendi za planowanie i realizację przedklinicznych badań bezpieczeństwa oraz farmakokinetyki rozwijanych przez firmę cząsteczek.

Magda KućmaDr Timi Oshodi dołączył do zespołu OncoArendi Therapeutics
Czytaj więcej

Publikacja o polskim sektorze biotechnologii w renomowanym czasopiśmie naukowym Technology Transfer and Entrepreneurship wydawanym przez Bentham Science

W najnowszym numerze pisma Technology Transfer and Entrepreneurship, wydawanego przez Bentham Science, został opublikowany zbiór artykułów na temat powstania i perspektyw dla polskiego sektora biotechnologii, w tym osobny artykuł poświęcony OncoArendi Therapeutics autorstwa Marcina Szumowskiego, Prezesa Zarządu i CEO OncoArendi Therapeutics.

Magda KućmaPublikacja o polskim sektorze biotechnologii w renomowanym czasopiśmie naukowym Technology Transfer and Entrepreneurship wydawanym przez Bentham Science
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics ukończyło fazę Ib badania klinicznego innowacyjnej cząsteczki OATD-01. Kolejnymi etapami będą analiza danych i uzyskanie raportu końcowego oraz przygotowania do II fazy badań klinicznych OATD-01

OncoArendi Therapeutics – firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju do wczesnych faz klinicznych innowacyjnych leków, kontynuuje rozwój kliniczny OATD-01 w kierunku zastosowania go w leczeniu sarkoidozy oraz idiopatycznego włóknienia płuc. OncoArendi Therapeutics jest pierwszą i dotychczas jedyną firmą biotechnologiczną na świecie, która prowadzi badania kliniczne nad lekami blokującymi aktywność chitynaz (first-in-class).

OncoArendi Therapeutics informuje o zakończeniu części klinicznej badania fazy Ib (ang. multiple ascending dose, MAD) związku OATD-01 na etapie potwierdzającym bezpieczeństwo testowanych dawek oraz osiągniecie pożądanego efektu farmakodynamicznego. Był to drugi etap badań po uprzednio zakończonej z sukcesem fazie Ia (ang. single ascending dose, SAD).

Magda KućmaOncoArendi Therapeutics ukończyło fazę Ib badania klinicznego innowacyjnej cząsteczki OATD-01. Kolejnymi etapami będą analiza danych i uzyskanie raportu końcowego oraz przygotowania do II fazy badań klinicznych OATD-01
Czytaj więcej

Kandydat na lek OncoArendi Therapeutics (OATD-01) może znaleźć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc u pacjentów po przebytej infekcji koronawirusem (COVID-19)

  • Potencjalna skuteczność OATD-1 w leczeniu włóknienia płuc jest oparta o nowy mechanizm polegający na blokowaniu aktywności białka – chitotriozydazy (CHIT1).
  • Powiązanie zakażenia COVID-19 z mechanizmem włóknienia płuc zwiększy wartość projektu OATD-01 dla potencjalnych partnerów.
Magda KućmaKandydat na lek OncoArendi Therapeutics (OATD-01) może znaleźć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc u pacjentów po przebytej infekcji koronawirusem (COVID-19)
Czytaj więcej

Badania OncoArendi Therapeutics nad innowacyjną platformą leków przeciwnowotworowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania z NCBR

Złożony przez OncoArendi Therapeutics w ramach konkursu „POIR ‒ Szybka Ścieżka” wniosek o dofinansowanie projektu badawczego – „Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej”, znalazł się na liście rekomendowanych projektów do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Całkowity koszt projektu ma wynieść ok. 31 mln zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania to ponad 22 mln zł.

Magda KućmaBadania OncoArendi Therapeutics nad innowacyjną platformą leków przeciwnowotworowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania z NCBR
Czytaj więcej

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nadała status leku sierocego dla OATD-01 w kolejnym wskazaniu – leczeniu sarkoidozy

OncoArendi Therapeutics – firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju
i komercjalizacji innowacyjnych leków, otrzymała w dniu 14 stycznia 2020 r. status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) dla cząsteczki OATD-01 w leczeniu sarkoidozy, przyznany przez amerykańską instytucję rządową FDA (
U.S. Food and Drug Administration).

Posiadanie statusu leku sierocego, w przypadku wprowadzenia OATD-01 na rynek amerykański, ułatwia procedurę doradztwa naukowego FDA (tzw. scientific advice) w procesie badań klinicznych oraz może znacząco skrócić kolejne etapy badań. Ponadto wiąże się ze zwolnieniami podatkowymi, uproszczoną i tańszą procedurą oceny i rejestracji leku, a także z wydłużonym okresem objęcia ochroną patentową i dodatkowym siedmioletnim okresem wyłączności na jego sprzedaż.

Magda KućmaAmerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nadała status leku sierocego dla OATD-01 w kolejnym wskazaniu – leczeniu sarkoidozy
Czytaj więcej

OncoArendi Therapeutics organizuje 25 listopada spotkanie dla inwestorów

Zapraszamy na spotkanie poświęcone omówieniu bieżących spraw operacyjnych spółki OncoArendi Therapeutics, podsumowaniu działań z zakresu business development oraz aktualizacji informacji dotyczących prowadzonych programów badawczych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenia na jeden z poniżej podanych adresów mailowych. W informacji zwrotnej podamy miejsce i godzinę spotkania.

Katarzyna Mucha: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Michał Wierzchowski: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Magda KućmaOncoArendi Therapeutics organizuje 25 listopada spotkanie dla inwestorów
Czytaj więcej

Projekt OncoArendi Therapeutics dotyczący rozwoju cząsteczki OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą zakwalifikowany do dofinansowania z NCBR.

Spółka OncoArendi Therapeutics otrzymała w dniu 7 listopada 2019 r. informację o rekomendacji dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) projektu „Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Spółkę w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, finansowanego ze środków krajowych i znalazł się na 11 miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu ma wynieść 34 633 291,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 22 394 791,69 zł.

Głównym celem projektu „Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” jest potwierdzenie bezpieczeństwa i wykazanie wstępnego efektu leczniczego przy podaniu wzrastających dawek pacjentom z sarkoidozą.

Sarkoidoza jest chorobą rzadką i stanowi globalnie niezaspokojoną potrzebę kliniczną. Obecnie na sarkoidozę cierpi ok. 1,3 mln pacjentów na świecie. OATD-01 blokujący selektywnie dwa enzymy chitynazy (CHIT1 – chitotriozydazę 1 i AMCase – kwaśną chitynazę ssaczą) wykazał bezpieczeństwo i wstępną skuteczność w leczeniu sarkoidozy w modelach zwierzęcych. Docelowy lek oparty o OATD-01 ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jego efekt terapeutyczny będzie oparty o nowy mechanizm działania – blokowanie białka CHIT1, które wydaje się odgrywać istotną rolę w patogenezie sarkoidozy.

Badanie kliniczne fazy IIa OATD-01 zostanie przeprowadzone na małej grupie pacjentów z rozpoznaniem sarkoidozy. Celem badania będzie potwierdzenie bezpieczeństwa i tolerancji podania rozwijanego leku, monitorowanie zmian biomarkerów postępu choroby oraz wstępne wykazanie skuteczności terapeutycznej kandydata na lek.

Magda KućmaProjekt OncoArendi Therapeutics dotyczący rozwoju cząsteczki OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą zakwalifikowany do dofinansowania z NCBR.
Czytaj więcej